Ajankohtaista

Nuorten putiikki avataan helmikuussa

Kesä­ka­dulle ava­taan hel­mi­kuussa uusi kauppa, Nuor­ten putiikki, joka toi­mii myyn­ti­paik­kana Oulun kou­lu­lais­ten itse val­mis­ta­mille tuot­teille. Kauppa tar­joaa oppi­las­ryh­mille mah­dol­li­suu­den ideoida, val­mis­taa ja myydä tuot­teita, joi­den tuo­tot voi­daan käyt­tää vaik­kapa luok­ka­ret­ki­ra­has­to­jen kar­tut­ta­mi­seen. Kauppa on avoinna aluksi kah­tena päi­vänä vii­kossa kokei­lu­luon­toi­sesti, ja tavoite on kas­vat­taa pysyvä toi­min­ta­malli.

– On hie­noa että voimme tällä tavalla kan­nus­taa oppi­laita oman aktii­vi­sen roo­lin, vas­tuul­li­suu­den, vai­kut­ta­mi­sen ja teke­mi­sen kult­tuu­riin. Se, että nuori itse tekee asioita, jotka huo­ma­taan yhtei­sössä myön­tei­sellä tavalla, on hyvin­voin­nin ydintä. On hui­keaa, että pää­semme nyt kokei­le­maan jotain aivan uutta yhteis­työ­muo­toa kon­kreet­ti­sen teke­mi­sen kautta vie­läpä tähän Oulun paraa­ti­pai­kalle, iloit­see ideaa poh­jus­ta­nut suun­nit­te­lija Satu Kaleva Oulun sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­luista.

Nuor­ten Putii­kissa toi­mii nuo­riso-ohjaaja Maria Orren­maa lap­sia ja nuo­ria opas­taen ja huo­leh­tien, että kauppa pyö­rii niin kuin pitää. Oppi­las­ryh­mät saa­pu­vat myyn­ti­pai­kalle ennalta sovit­ta­vin vuo­roin opet­ta­jansa kanssa. Kou­luille opas­tusta tar­joaa Oulun kau­pun­gin yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen koor­di­naat­tori Heikki Kerä­nen.

Oulun kes­ki­sen alu­een kou­lut ja nuo­ri­so­pal­ve­lut ovat ensi vai­heessa kevään pilo­tissa mukana, ja tavoit­teena on että jat­kossa mukana oli­si­vat nuo­ret koko Oulun alu­eelta. Nuor­ten Putii­kissa ei nuo­ri­so­pal­ve­lut ainoas­taan jal­kaudu nuo­ren kuu­li­jaksi, vaan myös näyt­tää aktii­vista ja toi­min­nal­lista esi­merk­kiä siitä, mitä nuori itse voi tehdä omaeh­toi­sesti.  Tar­koi­tus onkin, että aikui­set ovat Nuor­ten Putii­kissa vain taus­ta­toi­mi­joita antaen tilaa kou­lu­lais­ten omille ideoille kas­vaa, kehit­tyä ja kuk­kia.

– Nuor­ten Putiikki on monien hyvien ideoi­den, sat­tu­mus­ten ja ver­kos­to­yh­teis­työn summa. Toi­vo­taan, että Nuor­ten Putii­kissa kauppa käy, ja kou­lu­lais­ten ideat saa­vat arvoi­sensa tilai­suu­den näyt­täy­tyä ja kukois­taa Oulun Val­keassa! Satu Kaleva toi­voo.

Val­kea toi­vot­taa Nuor­ten Putii­kin sydä­mel­li­sesti ter­ve­tul­leeksi! ❤️

Ajankohtaista