Ajankohtaista

Valkeassa onnettomuus 20.12.2017

Val­keassa tapah­tui 20.12.2017 onnet­to­muus, jossa meneh­tyi nais­hen­kilö. Nai­nen oli hor­jah­ta­nut ja kaa­tu­nut olles­saan astu­massa klo 21.49 liu­ku­por­taille tul­lak­seen Val­kean Sam­po­ta­lon toi­sesta ker­rok­sesta ensim­mäi­seen ker­rok­seen. Kios­kin työn­te­kijä oli havain­nut putoa­mi­sen ja  hälyt­tä­nyt heti jär­jes­tyk­sen­val­vo­jan pai­kalle. Nai­sen elvy­tys aloi­tet­tiin välit­tö­mästi ja sitä jat­ket­tiin hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan saa­pu­mi­seen asti. Hoi­to­hen­ki­lö­kunta jat­koi elvy­tystä. Pit­kästä elvy­tyk­sestä huo­li­matta nai­nen meneh­tyi. Liu­ku­por­taan toi­mi­vat onnet­to­muu­den tapah­tuessa nor­maa­listi.

 Kaup­pa­kes­kus Val­kea ottaa osaa onnet­to­muu­dessa meneh­ty­neen hen­ki­lön läheis­ten suruun.

 

Lisä­tie­toja:

Anu Jun­nik­kala-Alho
Kaup­pa­kes­kus­joh­taja
puh. 040 709 2960
anu.junnikkala-alho@sok.fi

 

Ajankohtaista