Ajankohtaista

Presidenttipari saapuu Valkeaan la 2.12.

Tasa­val­lan pre­si­den­tin kans­lia
Tie­dote 65/2017
27.11.2017

Tasa­val­lan pre­si­dentti Sauli Nii­nistö ja rouva Jenni Hau­kio vie­rai­le­vat Poh­jois-Poh­jan­maalla lau­an­taina 2. jou­lu­kuuta 2017. Vie­railu Poh­jois-Poh­jan­maalle päät­tää maa­kun­ta­mat­ko­jen sar­jan, jonka pre­si­dentti on teh­nyt Suo­men itse­näi­syy­den 100-vuo­tis­juh­la­vuo­den kun­niaksi.

Vie­railu alkaa Oulun kau­pun­gin­teat­te­rilla, jossa pre­si­dent­ti­pari ter­veh­tii nuo­ria juh­li­joita Las­ten lin­nan­juh­lissa. Juh­laan on kut­suttu yhteensä vii­si­sa­taa oulu­laista nel­jäs­luok­ka­laista.

Las­ten itse­näi­syys­päi­vä­juh­lista pre­si­dent­ti­pari siir­tyy kaup­pa­kes­kus Val­kean Kesä­ka­dulle, jossa he tapaa­vat kan­sa­lai­sia kello 10.45. Lisäksi pre­si­dentti Nii­nistö osal­lis­tuu Tasa­val­lan pre­si­den­tin kyse­ly­tunti ‑ohjel­maan Ylen Radio 1:ssä kello 13–14.

Vie­railu jat­kuu urhei­lun mer­keissä kun pre­si­dentti Nii­nistö tiput­taa avaus­kie­kon Suomi 100 ‑jää­kiekko-otte­lussa, jossa Oulun Kär­pät koh­taa Porin Ässät. Peli on osa 15:en otte­lun sar­jaa, jolla jää­kiek­ko­liiga juh­lis­taa sata­vuo­tiasta Suo­mea.

Päivä hui­pen­tuu Oulu­hal­lilla, jossa pre­si­dent­ti­pari osal­lis­tuu Val­ta­kun­nal­li­seen Suomi 100 ‑juh­laan. Juhla on pre­si­dent­ti­pa­rin suo­je­lema ja Yle lähet­tää juh­la­ti­lai­suu­den suo­rana TV1:ssä sekä Yle Aree­nassa maa­il­man­laa­jui­sesti kello 19 alkaen.

Ajankohtaista