Ajankohtaista

12-vuotiaan Eetun kädenjälki näkyvillä lasten tapahtumassa

12-vuo­ti­aalla Eetulla on sel­vät säve­let tule­vai­suu­tensa suh­teen. Hän aikoo olla isona graa­fikko. Tätä haa­vetta tukien otimme hänet “työ­har­joit­te­luun” Val­kean mark­ki­noin­tio­sas­tolle päi­väksi.

Eetun työ­teh­tä­vänä oli suun­ni­tella mas­kot­ti­hahmo Val­kean Las­ten lau­an­tai ‑tapah­tu­maan. Suun­nit­te­lu­pro­sessi lähti lii­ken­tee­seen tutus­tu­malla Val­kean graa­fi­seen ohjeis­toon, jossa mää­ri­tel­lään Val­kean visu­aa­li­nen tyyli, eli värit, fon­tit ja muo­to­kieli.

Tämän jäl­keen “brains­tor­mat­tiin” eli ideoi­tiin, min­kä­lai­nen hahmo sopisi Val­kean las­ten tapah­tu­maan. Ideoin­nin apuna hyö­dyn­net­tiin Googlen kuva­ha­kua ja Pin­te­res­tiä. Hah­moksi vali­koi­tui lopulta ping­viini nimeltä Valkku.

Eetu mää­rit­teli hah­molle väri­sä­vyt Val­kean graa­fista ohjeis­toa nou­dat­taen.

Seu­raa­vaksi alkoi luon­nos­te­lu­vaihe, jossa työ­vä­li­neinä toi­mi­vat paperi ja lyi­jy­kynä. Eetu teki erit­täin huo­lel­lista ja tark­kaa työtä ja jopa mää­rit­teli ping­vii­nin eri osille omat väri­koo­dit. Val­mis lyi­jy­ky­nä­piir­ros skan­nat­tiin ja annet­tiin graa­fi­selle suun­nit­te­li­jal­lemme jat­ko­työs­töön vek­to­roin­tia var­ten. Vek­to­ri­ver­sio hyväk­sy­tet­tiin vielä Eetulla.

Eetun suun­nit­te­le­masta Val­kusta teh­tiin digi­taa­li­nen piir­ros.

Eetun käden­jälki näkyy ensi vii­kon lau­an­taina jär­jes­tet­tä­vän Las­ten lau­an­tain mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­leissa. Kii­tos Eetulle työ­pa­nok­sesta, olet var­masti oikealla alalla!

Val­kean Las­ten lau­an­taita vie­te­tään ensi vii­kon lau­an­taina 14.10. klo 11–16. Las­ten lau­an­tai on lap­si­per­heille suun­nattu iloi­nen ja rie­mu­kas tapah­tuma, joka sisäl­tää kivoja laulu‑, leikki- ja tans­si­tuo­kioita ja tie­ten­kin lap­si­per­heitä hyö­dyt­tä­viä tar­jouk­sia.

Ter­ve­tu­loa!

 

Ajankohtaista