Ajankohtaista

Valkean Joulutorin myyntikojut vuokrattavissa nyt!

 

Val­keassa ensim­mäistä ker­taa jär­jes­tet­tävä tun­nel­mal­li­nen ja jou­lu­mieltä herät­te­levä jou­lu­tori  kojui­neen avaa ovensa 9.12. Jou­lu­to­rille etsi­tään nyt lah­ja­ta­va­roita, herk­kuja tai jou­lu­tu­liai­sia myy­viä käsi­työy­rit­tä­jiä.

Kaup­pa­kes­kus Val­kea vuo­kraa Jou­lu­to­rilta 10 kpl myyn­ti­ko­juja ajalle 8.12.2017 — 23.12.2017. Kojut sijait­se­vat Kesä­ka­dulla kate­tulla katuo­suu­della säältä suo­jassa.

Lisä­tie­dot ja ehdot

Vuo­krausaika on 8.–23.12.2017. Hinta koko ajalle on 1200€ + alv 24%. Sis. säh­kön ja koju­jen jou­lu­ko­ris­tuk­sen.

Viral­li­nen Jou­lu­to­rin ava­jais­päivä on 9.12. klo 12:00. Myyn­ti­ko­julle voi tuoda tava­roita per­jan­taina 8.12.2017 klo 18:00 alkaen.

Vuo­kra­lai­nen sitou­tuu nou­dat­ta­maan vuo­kra­so­pi­muk­seen kir­jat­tuja aukioloaikoja, jotka ovat maa­nan­taista per­jan­tai­hin klo 11:00–19:00, lau­an­tai­sin klo 12:00–18:00 ja sun­nun­tai­sin klo 12:00–18:00. Jos vuo­kra­lai­nen ei nou­data aukioloaikoja, Val­kealla on oikeus periä vuo­kran suu­rui­nen sank­tio­maksu. Vuo­kra­lai­sella on mah­dol­li­suus pitää yksi vapaa­päivä (suo­si­tuk­sena maa­nan­tai).

Val­kea pidät­tää oikeu­den valita vuo­kra­lai­set, jos tuli­joita on enem­män kuin kym­me­nen. Myyn­ti­ko­juja on mah­dol­lista jakaa myös kah­den toi­mi­jan kes­ken. Koju­jen vuo­kraa­jalla on ali- ja edel­leen­vuo­kraus­kielto.

Vuo­kra­lai­nen vas­taa omasta omai­suu­des­taan ja vakuut­taa irtai­mis­ton sekä oman vaihto-omai­suu­den. Vuo­kra­lai­nen on vel­vol­li­nen hoi­ta­maan vuo­krat­tua koh­detta huo­lel­li­sesti ja vain sille tar­koi­te­tulla tavan­omai­sella tavalla. Vuo­kraaja on vel­vol­li­nen ilmoit­ta­maan vii­py­mättä ja kor­vaa­maan vuo­kra­nan­ta­jalle mah­dol­li­set vuo­krat­tuun koh­tee­seen tapah­tu­neet vahin­got, joi­hin vuo­kra­lai­sella on tuot­ta­musta. Kaikki kuu­men­net­ta­vat säh­kö­lait­teet ja tulen käyttö on kojuissa kiel­letty (mm. kah­vin­kei­tin, veden­kei­tin, lei­vän­paah­din jne.)

Vuo­kraus­ky­se­lyt ja lisä­tie­dot

Vuo­kraus- ja lisä­tie­to­ky­se­lyi­hin vas­taa mark­ki­noin­ti­vas­taava Hanna Käsmä p. 044 788 4730 tai hanna.kasma@sok.fi.

Ilmoit­tau­tu­mi­sai­kaa jat­kettu! Sito­vat ilmoit­tau­tu­mi­set 5.11.2017 men­nessä.

Ajankohtaista