Ajankohtaista

Kesätyö Valkeassa, Emilian ja Aleksin kuulumiset

Emi­lia

En voisi olla tyy­ty­väi­sempi saa­maani kesä­työ­paik­kaan Val­keassa. Työ­ai­ka­nani 0len oppi­nut todella pal­jon uusia asioita. Pää­asial­li­nen työmme eli oppaana olo on ollut hieno koke­mus, kun olemme saa­neet koh­data eri­lai­sia ihmi­siä. Välillä pitkä sei­sos­kelu on tun­tu­nut ras­kaalta ja tyl­sältä, mutta jot­kut iloi­set koh­taa­mi­set ovat piris­tä­neet ja aut­ta­neet jak­sa­maan.

Työ­jak­soni (ja vielä kuu­kau­den päässä hää­möt­tä­vän yhden työ­päi­vän) aikana olen saa­nut tehdä mitä muka­vim­pia töitä. Olemme työ­pa­rini Alek­sin kanssa päi­vit­tä­neet Val­kean Ins­ta­gra­mia ja Snapc­hat­tia, aut­ta­neet Sokok­sen varas­tolla, teh­neet asia­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyä Sokok­sen eri osas­toista ja toteut­ta­neet Mei­dän Val­kea My day ‑videon sekä monia muita pie­niä työ­teh­tä­viä. Odo­tan innolla vielä vii­meistä työ­päi­vääni Val­kean Back to School ‑tapah­tu­massa elo­kuussa.

Kii­tos koko hen­ki­lö­kun­nalle sekä työ­pa­ril­leni Alek­sille näistä unoh­tu­mat­to­mista työ­päi­vistä!

 

Aleksi

Olin todella innois­sani, kun sain tie­tää pää­se­väni kesä­töi­hin Val­ke­aan. Jo pereh­dy­tyk­sessä ajat­te­lin, että tästä tulee var­maan­kin mukava kesä­työ­ko­ke­mus. Olemme pääs­seet teke­mään pal­jon töitä tämän kulu­neen kah­den vii­kon ajan, kuten esi­mer­kiksi ole­maan Sokok­sen varas­tolla, teke­mään Sokok­sen asia­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyä, päi­vit­te­le­mään somea, kuvai­le­maan videoita ja tie­ten­kin pää­työ­tämme eli opas­tusta. Tyk­kä­sin pal­jon työ­teh­tä­vis­tämme ja siitä miten moni­puo­li­sia ne oli­vat. Välillä tie­ten­kin parin tun­nin sei­sos­ke­lun jäl­keen alkoi aika käydä pit­käksi ja väsy­mys pai­naa päälle, mutta siitä huo­li­matta nau­tin työs­täni. Jos pitäisi kuvailla työ­täni Val­keassa kol­mella adjek­tii­villa ne oli­si­vat avar­tava, moni­puo­li­nen, läm­min.

Olen oppi­nut tämän kesä­työn ansiosta monia asioita, kuten viik­kaa­maan vaat­teita nopeam­min, käyt­tä­mään englan­tia roh­keam­min, kuinka tär­keä teh­tävä kaup­pa­kes­kusop­pailla oikeasti on ja ennen kaik­kea tun­te­maan Val­kean parem­min. Työs­säni nau­tin ehdot­to­masti eni­ten ihmis­ten aut­ta­mi­sesta ja siitä kun huo­masi ole­vansa hyö­dyksi muille ihmi­sille.

Nyt näin kah­den vii­kon jäl­keen ja töi­den lähes­tyessä lop­pu­aan täy­tyy sanoa, että kyllä oli koke­mi­sen arvoi­nen työ. Odo­tuk­seni todel­la­kin täyt­tyi­vät ja tämä on ollut tähän men­nessä paras kesä­työ­paikka missä olen ollut. Iso kii­tos kuu­luu teille, jotka mah­dol­lis­titte minun ja monen muun nuo­ren kesä­työn Val­keassa. Kii­tok­set työ­an­ta­jil­lemme, työ­pa­ril­leni Emi­lialle ja muulle hen­ki­lö­kun­nalle, olette koh­del­leet meitä erit­täin hyvin. Toi­vot­ta­vasti tava­taan vielä ja hyvää lop­pu­ke­sää kai­kille!

Ajankohtaista