Ajankohtaista

Kesätöissä Valkeassa, Tanelin ja Ellan kuulumiset

Taneli:

Kesä­työ­jak­somme Val­keassa on kulu­nut monen­lais­ten työ­teh­tä­vien parissa. Ensi­si­jai­sen teh­tä­vämme, eli kaup­pa­kes­kusop­paana ole­mi­sen lisäksi olemme mm. tulos­ta­neet ja teh­neet mai­nos­ju­lis­teita, jär­jes­tel­leet tava­roita myy­mä­löi­hin ja päi­vit­tä­neet Val­kean some-tilejä. Lisäksi pää­simme osal­lis­tu­maan Val­kean jär­jes­tä­miin eri­lai­siin pro­jek­tei­hin.

Val­kean mies­ten iltaan (10.6.) sisäl­tyi pal­jon ennak­ko­jär­jes­te­lyjä. Pää­sim­me­kin osal­lis­tu­maan nii­hin mm. vie­mällä mai­nok­sia eri puo­lille kaup­pa­kes­kusta ja mark­ki­noi­malla tapah­tu­maa somessa. Lau­an­tai-aamu oli­kin melko kii­rei­nen, kun mai­nok­set piti saada esille ennen kuin liik­keet aukea­vat klo 9. Yhdek­sän jäl­keen siir­ryt­tiin kesä­ka­dulle pys­tyt­tä­mään eri­näi­siä toi­mi­pis­teitä iltaa var­ten. Kuva­simme ja suun­nit­te­limme myös Mei­dän Val­kea ‑video­pro­jek­tin, minkä voisi luo­ki­tella ehkä haus­kim­maksi teh­tä­väk­semme täällä! Ihmi­set läh­ti­vät roh­keasti mukaan haas­tat­te­luun ja vas­tauk­sia tuli lai­dasta lai­taan.

Parasta Val­keassa kesä­työ­paik­kana on rento ilma­piiri ja muka­vat työ­ka­ve­rit. Täällä pää­see myös teke­mään pal­jon eri­lai­sia pro­jek­teja ja työ­päi­vät kuluu yllät­tä­vän nopeasti teke­mi­sen parissa.

Suo­sit­te­len Val­keaa läm­pi­mästi tule­ville kesä­työn­te­ki­jöille!


Ella:

Olimme har­joit­te­lussa kaksi viik­koa kesä­työ­se­te­lillä Val­keassa kaup­pa­kes­kusop­paina. Oppaan työ­hön kuu­luu asiak­kai­den neu­vo­mi­nen ja aut­ta­mi­nen tar­peen vaa­tiessa. Info­työ oli muka­vaa, koska joka päivä pääsi koh­taa­maan eri­lai­sia ihmi­siä ja samalla pys­tyi myös tutus­tu­maan parem­min  Val­ke­aan raken­nuk­sena.

Työ­päi­viimme sisäl­tyi oppaan töi­den lisäksi myös eri­lai­sia jär­jes­tely- ja val­mis­te­lu­töitä, jotka teki­vät jokai­sesta päi­västä moni­puo­li­sen. Lisäksi teh­tä­viimme kuu­lui somen päi­vit­tä­mi­nen, johon saim­me­kin aika vapaat kädet ja toteu­tus­ta­poja oli monen­lai­sia mm. lisä­simme kuvia Ins­ta­gra­miin ja videoita Snapc­hat­tiin. Face­book­kiin jul­kais­tiin videoita, joi­hin käy­tet­tiin vähän enem­män aikaa ja ne oli­vat yleensä jon­kun pro­jek­tin yhtey­dessä.

Suu­rim­mat pro­jek­tit työ­jak­somme aikana oli Mei­dän Val­kea ‑video ja mies­ten ilta. Videon teko aloi­tet­tiin suun­nit­te­lulla ja lopulta pää­dyimme haas­tat­te­le­maan Val­kean asiak­kaita. Tavoit­tee­namme oli saada eri­lai­sia ihmi­siä ja vas­tauk­sia videolle. Mies­ten illassa aluksi oli jär­jes­te­ly­teh­tä­viä ja lähem­pänä tapah­tu­man alkua kuva­simme live­lä­he­tystä ja video­koos­teita Face­book­kiin.

Val­keassa työ­päi­vät kulu­vat nopeasti ja töi­hin on kiva tulla seu­raa­vana päi­vänä. Työ­teh­tä­viä on ollut moni­puo­li­sesti ja teke­mi­nen ei lopu kes­ken. Muut työn­te­ki­jät ovat ren­toja ja aina on joku, jolta voi kysyä tar­vit­taessa apua. Val­kean muka­vat ihmi­set ja kivat työ­ti­lat luo­vat hyvän ilma­pii­rin, ja siksi se onkin hyvä kesä­työ­paikka!


Mei­dän Val­kea ‑video­pro­jekti, teh­nyt Ella ja Taneli (Musiikki: Taneli Mik­kola)

Ajankohtaista