Ajankohtaista

Kesätöissä Valkeassa, Jussin ja Saaran kuulumiset

Saara

Pari­sen viik­koa sit­ten odo­tin hie­noi­sella jän­ni­tyk­sellä ensim­mäistä kesä­työ­päi­vääni Val­keassa (ja ikinä) — mitä tuli­sin teke­mään, miten minut otet­tai­siin vas­taan, miten viih­tyi­sin työs­säni? Nyt vajaan parin vii­kon kaup­pa­kes­kusop­paana toi­mi­mi­sen jäl­keen en voi olla muuta kuin tyy­ty­väi­nen saa­maani kesä­työ­paik­kaan.

Kaup­pa­kes­kusop­paana pää­asial­li­nen teh­tä­väni on ollut päi­vys­tellä Kesä­ka­dulla ja kaup­pa­kes­kuk­sen käy­tä­villä neu­vo­massa apua kai­paa­via ihmi­siä etsi­miinsä putiik­kei­hin, ja usein myös jakaa kuvas­toja ja etu­ku­pon­keja ohi­kul­ki­joille. Koh­taa­mi­set ihmis­ten kanssa ovat olleet usein päi­vän piris­tyk­siä, ja muu­ta­man puo­lin ja toi­sin vaih­de­tun ystä­väl­li­sen hymyn voi­malla ei pai­kal­laan sei­sos­ke­lu­kaan ole tun­tu­nut liian ras­kaalta. Ei siinä kui­ten­kaan kaikki — vaih­telu vir­kis­tää, ja siksi meillä on ollut moni­puo­li­sesti eri­laista teke­mistä pit­kin työ­jak­soa. Työ­pa­rini Jus­sin kanssa olemme pääs­seet päi­vit­te­le­mään Val­kean some­ti­lejä päi­vit­täin, ja eten­kin Ins­ta­gra­miin kuvien nap­si­mi­nen ja kuva­teks­tien päh­käily on ollut minusta mie­len­kiin­toista. Parin päi­vän ajan suo­ri­timme Kesä­ka­dun lie­peillä ruo­kaos­tok­siin liit­ty­vää kyse­lyä, mikä oli mel­koi­nen urakka —  mutta var­sin mukava sel­lai­nen. Myös Mei­dän Val­kea ‑video­pro­jek­tin suun­nit­telu ja kuvaa­mi­nen oli yksi haus­kim­mista teh­tä­vistä, joka meille on näi­den kah­den vii­kon aikana annettu. Jon­kin ver­ran olemme pääs­seet myös aut­ta­maan varas­to­hom­missa ja Sokok­sen ale­kam­pan­jaan liit­ty­vien julis­tei­den val­mis­te­lussa, mikä on ollut oikein ter­ve­tul­lutta vaih­te­lua.

Kai­ken kaik­ki­aan kesä­työni Val­keassa on ollut antoisa koke­mus ja päi­vät täällä ovat kulu­neet yllät­tä­vän­kin nopeasti — enää jäl­jellä on pari työ­päi­vää, jotka tosin minulla hää­möt­tä­vät vasta parin vii­kon päässä. Odo­tan kui­ten­kin innolla, mitä ne tuo­vat tul­les­saan!


Jussi

Kun aloin etsi­mään itsel­leni kesä­työ­paik­koja alku­vuo­desta, en olisi ikinä usko­nut, että minut valit­tai­siin kaup­pa­kes­kusop­paaksi, ja vie­läpä Val­ke­aan. Val­kea on minulle entuu­des­taan tuttu paikka, ja mie­tin­kin aina täällä olles­sani, min­kä­laista täällä olisi työs­ken­nellä. Tämän kah­den vii­kon kesä­työ­jak­son jäl­keen voin kyllä innolla ja hymyssä suin sanoa, että täällä Val­keassa työs­ken­tely on ollut mah­ta­vaa! Olen saa­nut täältä uuden­lai­sen työ­ko­ke­muk­sen lisäksi lois­ta­via työ­ka­ve­reita, iha­nia muis­toja ja uusia eri­lai­sia näkö­kul­mia asioi­hin.

Kaup­pa­kes­kusop­paan työ häm­mäs­tytti minua aluksi, mutta pie­nen pereh­dy­tyk­sen jäl­keen työ kuu­losti suh­teel­li­sen hel­polta. Työ­teh­tä­vik­seni annet­tiin eri­tyi­sesti asiak­kai­den avus­ta­mi­nen, kuvas­to­jen ja kupon­kien jakelu, kyse­lyyn vas­tauk­sien kerää­mi­nen, sosi­aa­li­sen median päi­vit­tä­mi­nen sekä some­mark­ki­nointi, ja video­pro­jek­tin val­mis­ta­mi­nen. Sain tämän kesä­työ­jak­son aikana avus­taa asiak­kaita siten, että jos heillä oli esi­mer­kiksi jokin liike tai kauppa hukassa tai kau­kana omasta näkö­ken­täs­tään, niin minä autoin heitä etsi­mään ja löy­tä­mään kysei­sen liik­keen yhdessä työ­pa­rini Saa­ran kanssa. Työ­jak­soni aikana sain todis­taa sitä, kuinka tär­keää työni oikeasti on, ja kuinka hyvin se sujuu, kun sitä tekee ryh­mässä tai edes parin kanssa. Sosi­aa­lista mediaa saimme Saa­ran kanssa päi­vi­tellä lähes joka päivä, sillä työ­jak­soni sat­tui juuri sopi­vasti samaan aikaan, kun liik­keissä alkoi suu­ret kesä­alen­nus­myyn­nit. Niissä kyllä riitti mai­nos­ta­mista. Saimme myös vaih­te­lun vuoksi avus­taa muita Val­kean työn­te­ki­jöitä muun­muassa varas­to­teh­tä­vissä sekä alen­nus­ju­lis­tei­den askar­te­lu­teh­tä­vissä.

Val­keassa työs­ken­tely oli kaik­kea muuta, mitä olin luul­lut ja kuul­lut. Täällä työs­ken­tely antoi minulle niin pal­jon enem­män kuin mitä se otti. Sain työs­täni Val­keassa niin suu­ria ja arvok­kaita koke­muk­sia ja muis­toja. Työ oli huo­mat­ta­vasti ja mer­kit­tä­västi moni­puo­li­sem­paa kuin mitä minulle ollaan ker­rottu ja mitä itse luu­lin sen ole­van, ja se oli ajoit­tain todella muka­vaa ja haus­kaa.


Mei­dän Val­kea — Työn­te­ki­jät

Teh­nyt Saara ja Jussi (Musiikki: Taneli Mik­kola)

https://youtu.be/igcFFKcEjxk

Ajankohtaista