Ajankohtaista

Superdry. Store Valkeaan alkusyksystä!

Val­kealla on 1‑vuotissynttäreittensä huli­nassa ilo ilmoit­taa, että 2. ker­rok­sen pukeu­tu­mi­sen vali­koima täy­den­tyy alkusyk­systä, kun oulu­lai­nen yrit­täjä Sami Karp­pi­nen avaa uuden upean Superdry Sto­ren oulu­lais­ten suo­si­kiksi nous­seen Rags-mul­tibrand­liik­keensä naa­pu­riin.

Superdry on kieh­tova, ajan hen­gessä syk­kivä brändi. Sen laa­duk­kaat tuot­teet ammen­ta­vat perin­tei­sestä ame­rik­ka­lai­sesta muo­dista sekä japa­ni­lai­sesta gra­fii­kasta ja niistä huo­kuu myös brit­ti­läi­nen tyyli. Tuot­teita lei­maa­vat laa­duk­kaat kan­kaat, autent­ti­set kulu­neet vii­meis­te­lyt, hie­not yksi­tyis­koh­dat, ensi­luok­kai­nen käsi­työnä toteu­tettu gra­fiikka sekä moni­puo­li­nen ja istuva muo­to­kieli. Muista erot­tuva merkki on saa­vut­ta­nut eri­tyis­a­se­man ja kerän­nyt kan­nat­ta­jia myös kan­sain­vä­li­sesti tun­ne­tuista jul­ki­suu­den hen­ki­löistä.

- Haluamme tar­jota oulu­lai­sille ja poh­jois-suo­ma­lai­sille mah­dol­li­suu­den huip­pu­merk­kei­hin ja muo­tiin maa­il­malta. Kan­sain­vä­li­nen Superdry. brän­di­myy­mälä sopii tähän aja­tuk­seemme hie­nosti. Nyt pys­tymme tar­joa­maan asiak­kaille täy­del­li­sen vali­koi­man kaik­kine kokoi­neen tältä erit­täin hie­nolta ja suo­si­tulta brän­diltä, yrit­täjä Sami Karp­pi­nen taus­toit­taa ideaa uuden Superdry liik­keen takana.

- Tavoit­teemme on alusta asti ollut tar­jota oulu­lai­sille ja poh­jois-suo­ma­lai­sille uusia ennen­nä­ke­mät­tö­miä brän­dejä. Superdry täy­den­tää tavoi­tet­tamme erin­omai­sesti. Olemme myös erit­täin iloi­sia, että moni­puo­li­nen pukeu­tu­mi­sen tar­jon­tamme vah­vis­tuu enti­ses­tään, iloit­see myös kaup­pa­kes­kus­joh­taja Anu Jun­nik­kala-Alho.

Val­ke­aan avat­ta­vasta uusim­man kon­sep­tin mukai­sesta Superdry-myy­mä­lästä tulee nel­jäs laa­tu­aan Suo­messa ja neliöil­tään edel­tä­ji­ään suu­rempi, brän­din lip­pu­lai­va­myy­mälä. Myy­mä­lästä tulee löy­ty­mään sekä mies­ten, että nais­ten mal­lis­tot ja asus­teita. Mukana vali­koi­missa tule­vat ole­maan myös mies­ten Idris-mal­listo ja Superdry. Snow ‑mal­listo.

Espoon Iso Ome­nan Superdry-myy­mälä.
Ajankohtaista