Ajankohtaista

Täsmennys 18.3. Naisten illan tapahtuman järjestelyihin

Kaup­pa­kes­kus Val­kea haluaa pyy­tää anteeksi nais­ten illan asia­kas­ryh­mä­ra­jauk­ses­taan mie­lensä pahoit­ta­neilta ja tar­ken­taa, että ensi­si­jai­nen  syy Kesä­ka­dun sul­ke­mi­seen on sen rau­hoit­ta­mi­nen läpi­ku­lulta tapah­tu­man ajaksi. Tapah­tuma-alu­een ylei­sö­ka­pa­si­teetti on rajal­li­nen ja siksi tapah­tuma on koh­dis­tettu ensi­si­jai­sesti nais­asiak­kaille.

Kaup­pa­kes­kus Val­kea täs­men­tää, että kaikki, jotka koke­vat kuu­lu­vansa tapah­tu­man koh­de­ryh­mään, ovat ter­ve­tul­leita viet­tä­mään nais­ten iltaa alu­een ylei­sö­ka­pa­si­tee­tin puit­teissa.

Ajankohtaista