Ajankohtaista

Seuraa Valkean Naisten iltaa 360° livelähetyksenä

Nyt sinulla on mah­dol­li­suus tutus­tua illan ohjel­maan FinCloud.tv:n tar­joa­man 360° Live ‑lähe­tyk­sen muo­dossa. 360°-videon avulla pää­set suo­raan tapah­tu­mien kes­ki­pis­tee­seen koke­maan ainut­laa­tui­sen illan tun­nel­mia. Voit kat­sella videossa vapaasti ympä­ril­lesi mobii­li­lai­tetta kään­tä­mällä tai selai­messa hiirtä käyt­täen, olit missä päin maa­il­maa tahansa!

NÄIN PÄÄSET MUKAAN VALKEAN 360° LIVE LÄHETYKSEEN: 
1. Lataa puhe­li­meesi tai tablet­tiisi ilmai­nen Spot sovel­lus täältä: http://tinyurl.com/Valkea2017
2. Avaa Spot ja syötä tapah­tu­man pin koodi 8483 tai lue sovel­lukslla ohei­nen QR koodi
3. Voit tutus­tua jo ennak­koon Spo­tista löy­ty­vään esi­merk­ki­vi­deoon ja pää­set mukaan live lähe­tyk­seen lau­an­taina klo 19 alkaen.

Mikäli sinulla on puhe­lin tai tabletti, voit kat­sella videossa ympä­ril­lesi lai­tetta lii­kut­ta­malla. Spot sovel­lus on tar­jolla myös New AppleTV lait­teelle ja se löy­tyy AppleTV:n sovel­lus­kau­pasta.  Jos haluat kat­soa videota tie­to­ko­neesi Inter­net-selai­mella, se toi­mii par­hai­ten Chrome- tai Fire­fox-selai­mella. Voit kat­sella videossa ympä­ril­lesi pai­na­malla hii­ren nap­pia yhtä­ai­kaa siir­täes­säsi hiirtä.

360° video­tuo­tanto FinCloud.tv
FinCloud on eri­kois­tu­nut 360° video­tuo­tan­toi­hin ja tuot­ta­nut live-lähe­tyk­siä mm. Lin­nan­juh­lien jat­koilta sekä Nor­dic Busi­ness Foru­mista. Tänä syk­synä Talent Fin­land tar­josi ainut­laa­tui­sen tavan tutus­tua 360° videon avulla yli sataan esi­tyk­seen suo­raan kat­so­mon etu­ri­vistä.

Nyt pää­set seu­raa­maan 360° live­vi­deota suo­raan Oulusta ja Val­keasta!

Ajankohtaista