Ajankohtaista

Kauppakeskus Valkea järjestää tapahtumia eri kohderyhmille – tulevana lauantaina vain naisille

Kaup­pa­kes­kus Val­kea jär­jes­tää tule­vana lau­an­taina 18.3. koko kaup­pa­kes­kuk­sessa vain nai­sille suun­na­tun illan. Tapah­tu­maan on han­kittu mie­len­kiin­toi­sia esiin­ty­jiä ja ohjel­massa on artis­ti­vie­rai­den lisäksi hem­mot­te­lua, hyvin­voin­tia ja muo­tia.

Kaup­pa­kes­kus Val­kea jär­jes­tää vuo­dessa  noin vii­si­toista eri­laista tapah­tu­maa eri koh­de­ryh­mille. Aiem­min tapah­tu­mia on suun­nattu muun muassa lap­si­per­heille ja suun­nit­teilla on myös ilta vain mie­hille. Tule­vana lau­an­taina Val­kea haluaa muis­taa yhtä tär­keintä asia­kas­ryh­määnsä, kai­ke­ni­käi­siä nai­sia, vain heille suun­na­tulla ohjel­malla ja tapah­tu­malla. Ravin­to­la­maa­ilma Köö­kiä lukuun otta­matta  Val­kean liik­keet  pal­ve­le­vat tapah­tu­man ajan nor­maa­lien lau­an­tais­ten aukio­loai­ko­jensa jäl­keen vain nai­sia.

Kesä­katu toi­mii Kaup­pa­kes­kus Val­kean tapah­tuma-alu­eena. Var­mis­taak­seen ison tapah­tu­man tur­val­li­suu­den ja viih­ty­vyy­den, Kaup­pa­kes­kus Val­kea haki kau­pun­gilta lupaa kadun sul­ke­mi­seksi nel­jän tun­nin ajaksi tapah­tu­mail­tana klo 19–23.  Tämä lupa saa­tiin eilen käy­dyssä Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan kokouk­sessa. Yhdys­kun­ta­lau­ta­kunta päät­tää muun muassa katua­luei­den väliai­kai­sista sul­ke­mi­sista tapah­tuma- tai mui­hin tar­koi­tuk­siin.

Ajankohtaista