Ajankohtaista

Lämmin Kesäkatu vuoden ympäri

Kaup­pa­kes­kus Val­kea haluaa tar­jota oulu­lai­sille läm­pi­män ja viih­tyi­sän Kesä­ka­dun ympäri vuo­den. Kesä­katu on poh­joi­sen ilmas­tossa ainut­laa­tui­nen paikka koh­data ihmi­siä ja saada tar­vit­se­mi­aan pal­ve­luja suo­jassa vaih­te­le­valta säältä.

Jotta Kesä­katu toi­misi aidosti ympä­ri­vuo­ti­sena ja viih­tyi­sänä paik­kana, raken­ne­taan sisään­käyn­tei­hin läm­mön pois­tu­mista ja vetoa estä­vät tuu­li­kaa­pit.

Tuu­li­kaap­pien raken­nus on aloi­tettu tällä vii­kolla ja työn on arvioitu val­mis­tu­van pää­osin 18. mar­ras­kuuta men­nessä. Tuu­li­kaap­peja tes­ta­taan 18 kuu­kau­den ajan.

 

Ajankohtaista