Ajankohtaista

VOLT Grand Opening 20.10.

Vii­kon päästä ovensa avaava Volt tar­joaa muo­ti­tie­toi­selle mie­helle shop­pai­lue­lä­myk­sen myy­mä­löisssä, joissa kan­sain­vä­li­set ja skan­di­naa­vi­set brän­dit koh­taa­vat tyy­lik­kään sisus­tuk­sen. Osaava ja pal­ve­lual­tis hen­ki­lö­kunta toi­mi­vat yri­tyk­sen perus­tana. Vol­tista löy­tyy laaja tar­jonta vaat­teita, ken­kiä ja asus­teita kaik­kiin tar­pei­siin, oli kyse sit­ten vapaa-ajasta, työstä tai juh­lasta.

Vol­tin asiak­kaat ovat itse­var­moja mie­hiä, jotka tun­te­vat oman vaa­te­ma­kunsa. He arvos­ta­vat myy­mä­löitä, joissa hei­dän on help­poa asioida kun halua­vat päi­vit­tää tyy­li­ään. He palaa­vat meille uudes­taan miel­lyt­tä­vän ostos­ko­ke­muk­sen perässä. Brän­di­va­li­koi­maa päi­vi­te­tään jat­ku­vasti ja myy­tä­vät tuot­teet vali­taan tar­kasti ajan­mu­kai­sen ins­pi­raa­tion mukaan. Mini­mi­vaa­ti­mus brän­deil­lemme on yksi­löl­li­nen tyyli ja design.

Ajankohtaista