Ajankohtaista

Vallila tulee Valkeaan!

vallila_mustatausta

Val­lila on arvos­tettu sisus­tus- ja teks­tii­lia­lan per­hey­ri­tys, joka tun­ne­taan eri­tyi­sesti kaksi ker­taa vuo­dessa uudis­tu­vasta mit­ta­vasta kodin­teks­tii­li­mal­lis­tosta. Uudis­tu­nee­seen Val­ke­aan Val­lila tuo kan­kaat, ver­hot, matot, tape­tit sekä keit­tiö- ja kyl­py­huo­ne­teks­tii­lit. Val­lila tar­joaa myös laa­duk­kaan tilaus­kan­gas­va­li­koi­man sekä ver­ho­pal­ve­lut suun­nit­te­lusta ompe­luun ja asen­nuk­seen! Val­lila edus­taa suo­ma­laista suun­nit­te­lua tuot­teis­saan ja vie sitä innok­kaana myös maa­il­malle. Nyt voimme ilolla ilmoit­taa, että Val­lila avaa myy­mä­län Val­ke­aan. Lii­ke­tila sijoit­tuu täy­sin uudis­tu­nee­seen enti­sen Gal­le­rian raken­nuk­seen. 

“On mah­ta­vaa tuoda Val­lila esiin Oulussa oman täy­den pal­ve­lun myy­mä­län voi­min! Valoisa lii­ke­tila Val­keassa sopii täy­del­li­sesti Val­li­lan kas­va­valle kodin­teks­tii­li­ko­koel­malle ja eri­lai­sille tuo­te­ryh­mille. Uudesta Val­lila-myy­mä­lästä asia­kas voi käte­västi napata vaikka tupa­ri­lah­jan, tai käydä uudis­ta­massa koko kodin sisus­tuk­sen tapet­teja, mat­toja ja kah­vi­kup­peja myö­ten. Val­keassa, Oulun kes­kei­sim­mällä pai­kalla, pää­semme taas pal­ve­le­maan niin van­hoja tut­tuja asiak­kai­tamme kuin teke­mään uusia­kin ystä­viä.” - Mat­hias Ber­ner, toi­mi­tus­joh­taja, Val­lila

Val­li­lan ja mui­den uusien toi­mi­joi­den ava­jai­sia vie­te­tään per­jan­taina 18.11.

vallila_aw16_ikebana_curtain_tokyo_varvikko_puuska_cushion_photographerhennasoronen-1

Ajankohtaista