Ajankohtaista

Nuorisotyötä Valkeassa

Byströ­min nuor­ten­kah­vila Bysik­sen nuo­riso-ohjaa­jat, Wal­ker­sin työn­te­ki­jät sekä seu­ra­kun­nan nuo­ri­so­työn­te­ki­jät teke­vät yhteis­työssä nuo­ri­so­työtä kaup­pa­kes­kus Val­keassa. Bysik­sen nuo­riso-ohjaa­jat sekä seu­ra­kun­nan nuo­ri­so­työn­te­ki­jät jal­kau­tu­vat kaup­pa­kes­kuk­seen kes­ki­viik­koi­sin klo 17–20. Wal­ker­sin työn­te­ki­jät puo­les­taan jal­kau­tu­vat lop­pu­vii­kosta per­jan­tai­sin ja lau­an­tai­sin. Nuo­ri­so­työn­te­ki­jöi­den kanssa voit tulla jut­te­le­maan tai vaih­toeh­toi­sesti vaik­kapa pelai­le­maan kort­tia. Nuo­ri­so­työn­te­ki­jällä on kaup­pa­kes­kuk­sessa pääl­lään takki, josta hänet tun­nis­taa.

Voit hen­gata nuo­ri­so­työn­te­ki­jöi­den ja mui­den nuo­rien kanssa myös Bysik­sellä, Wal­ker­sissa ja kes­kus­tan seu­ra­kun­ta­ta­lolla.

 

Byströ­min nuor­ten­kah­vila Bysis, Hal­li­tus­katu 5a

Tiis­tai­sin klo 13–17, kes­ki­viik­kona ja tors­tai klo 13–20, per­jan­tai klo 14–22.

Seu­raa­vat lau­an­tait: 1.10, 12.11, 26.11, 3.12, 17.12. klo 14–22

Wal­kers, Hal­li­tus­katu 11

Kes­ki­viik­koi­sin, tors­tai­sin ja lau­an­tai­sin klo 17.30–20.00, perjan­tai­sin klo 19–22.30

Kes­kus­tan seu­ra­kun­ta­ta­lon moni­toi­mi­sali, Iso­katu 17

Kes­ki­viik­koi­sin klo 15–16.30

Tar­jolla on pientä väli­pa­laa ja toi­minta on suun­nattu ylä­aste-ikäi­sistä aina toi­selle asteelle saakka.

Ajankohtaista