Ajankohtaista

Tiedote: Syksy tulee, paitsi Kesäkadulle

Kaup­pa­kes­kus Val­kea haluaa tar­jota oulu­lai­sille läm­pi­män ja viih­tyi­sän kesä­ka­dun ympäri vuo­den. Kesä­katu on poh­joi­sen ilmas­tossa ainut­laa­tui­nen paikka koh­data ihmi­siä ja saada tar­vit­se­mi­aan pal­ve­luja suo­jassa vaih­te­le­valta säältä.

Aidosti ympä­ri­vuo­ti­sen ja pal­ve­le­van kesä­ka­dun saa­vut­ta­mi­seksi Kiin­teistö Oy Piha­raita ja Kiin­teistö Oy Oulun Gal­le­ria aiko­vat jät­tää Oulun kau­pun­gin raken­nus­val­von­taan hake­muk­sen mää­rä­ai­kai­sesta raken­nus­lu­vasta kesä­ka­dun ovien lasi­sille ja auto­maat­tio­vin varus­te­tuille tuu­li­kaa­peille. Lupaa hae­taan tuu­li­kaap­pien toi­mi­vuu­den tes­taa­mi­seksi 18 kuu­kau­den ajalle.

Tuu­li­kaap­pien tavoit­teena on pitää lämpö sisällä ja veto poissa vai­keut­ta­matta kesä­ka­dun läpi­kul­jet­ta­vuutta.

 

Lisä­tie­toja:

Osuus­kauppa Arina, hal­lin­to­joh­taja Paavo Härö, p. 044 788 5901

Kaup­pa­kes­kus Val­kea, kaup­pa­kes­kus­joh­taja Anu Jun­nik­kala-Alho, p. 040 709 2960

 

Ajankohtaista