Ajankohtaista

THE ATHLETE'S FOOT, FINLAYSON, OMBRELLINO JA VOLT VALKEAAN

Kaup­pa­kes­kus Val­kea laa­je­nee mar­ras-jou­lu­kuussa, kun vas­ta­re­mon­toitu laa­jen­nus­osa val­mis­tuu osaksi Val­keaa. Oulun kes­kus­tan ostos­mah­dol­li­suu­det harp­paa­vat taas aimo loi­kan eteen­päin, kun Kaup­pa­kes­kus Val­ke­aan saa­daan useampi Oulussa ennen­nä­ke­mä­tön myy­mälä.

Val­keassa syk­syn mit­taan ovensa avaa­vat tyy­li­kästä vapaa-ajan pukeu­tu­mista ja eri­tyi­sesti snea­ke­reita tar­joava The Athlete’s Foot, rakas­tettu kodin­teks­tii­li­val­mis­taja Fin­lay­son, perin­tei­käs hel­sin­ki­läi­nen lelu­kauppa Ombrel­lino sekä supert­ren­di­käs mies­ten moni­merk­ki­myy­mälä Volt.

“Olemme erit­täin onnel­li­sia saa­des­samme tar­jota oulu­lai­sille kulut­ta­jille näin mie­len­kiin­toi­sen nipun uusia toi­mi­joita. Tämä tekee hyvää koko kes­kus­tan veto­voi­malle”, iloit­see uusista tulok­kaista kaup­pa­kes­kus­joh­taja Anu Jun­nik­kala-Alho.

 

The Athlete’s Foot – Sport with style

The Athlete’s Foot ei nimes­tään huo­li­matta myy pel­käs­tään ken­kiä. Ket­jun vali­koi­maan kuu­lu­vat ken­kien lisäksi vaat­teet ja muut asus­teet. Urhei­lul­li­set vapaa-ajan ken­gät, tut­ta­val­li­sem­min snea­ke­rit, ovat kui­ten­kin vali­koi­man kes­ki­pis­teenä.

– Tuot­teemme ovat pit­kälti sel­lai­sia, joita moni suo­ma­lai­nen on tois­tai­seksi voi­nut ostaa vain ulko­mailta tai ver­kosta. Meiltä asia­kas löy­tää kai­ken tyy­lik­kää­seen, urhei­lul­li­seen vapaa-ajan pukeu­tu­mi­seen, aina repuista ja lip­pik­sistä ken­gän­nau­hoi­hin asti, ker­too ket­ju­joh­taja Juha Nis­ka­nen.

Moni­puo­li­seen vali­koi­maan kuu­lu­vat tuo­te­mer­kit kuten Nike, Adi­das Ori­gi­nals, Puma, New Balance, Asics Tiger, Con­verse, Ree­bok Clas­sics, Jor­dan sekä Herschel.

– Haluamme tuoda suu­rim­pien urhei­lubrän­dien uusim­mat ja par­haim­mat tyy­lit jokai­sen suo­ma­lai­sen ulot­tu­ville, Nis­ka­nen toteaa.

Suo­men kaksi ensim­mäistä TAF-myy­mä­lää avat­tiin elo­kuun alku­puo­lella Espoon Iso Ome­nassa ja Van­taan Jum­bossa. Mar­ras­kuusta läh­tien tätä har­vi­naista herk­kua saa myös Oulun Val­keasta.

TAF_Kuva_1

 

Fin­lay­son – siellä missä pitää­kin vuo­desta 1820

Suo­men rakas­te­tuin kodin­teks­tii­li­val­mis­taja Fin­lay­son avaa uuden myy­mä­länsä Val­keassa mar­ras­kuussa. Fin­lay­son täy­den­tää hie­nosti Val­kean kodin sisu­tuk­sen vali­koi­maa. Myös Fin­lay­so­nilla uuden liik­keen avausta odo­te­taan innolla.

– Oulu on aina ollut kau­punki, joka on ollut jyvällä siitä, missä mil­loin­kin men­nään. Sanalla sanoen edel­lä­kä­vi­jä­kau­punki – ellei peräti Suo­men Pariisi. Toi­nen syy on se, että tätä kaup­pa­paik­kaa on vai­kea vas­tus­taa. Val­kean sijainti on niin kes­kei­nen, että jat­kossa siitä tulee kau­pun­ki­lais­ten ympä­ri­vuo­ti­nen olo­huone, Fin­lay­so­nin talous­joh­taja Petri Pel­lon­maa kehuu Oulua ja Val­keaa.

– Fin­lay­son on siis siellä, missä tapah­tuu, siellä missä on elä­mää ja ihmi­siä. Odo­tamme innolla hie­non myy­mä­lämme avausta. Tun­tuu siltä, että nyt on ase­tuk­set koh­dil­laan, Pel­lon­maa jat­kaa.

Fin­lay­so­nin Oulun liik­keen laa­jasta vali­koi­masta tulee löy­ty­mään laa­duk­kaita kodin­teks­tii­lejä niin keit­ti­öön, kyl­py­huo­nee­seen kuin makuu­huo­nee­seen­kin.

Finlayson_myymälä_2
Uuden kon­sep­tin mukai­nen Fin­lay­son-myy­mälä.

 

Ombrel­lino tuo Val­ke­aan iloa, rie­mua ja lah­jai­deoita

Hel­sin­gin van­hin, vuo­desta 1978 asti toi­mi­nut, lelu- ja lifes­ty­le­myy­mälä Ombrel­lino avaa toi­sen myy­mä­länsä 38-vuo­tis­juh­lansa kun­niaksi Oulussa syys­kuussa.

Ombrel­lino on laa­duk­kai­den vau­va­tar­vik­kei­den, lelu­jen sekä pien­si­sus­tus­tuot­tei­den edel­lä­kä­vijä. Val­kean myy­mä­län vali­koi­missa on myös kau­niita onnit­te­lu­kort­teja, juh­la­tar­vik­keita, per­soo­nal­li­sia las­ten­huo­neen koris­te­tar­vik­keita ja sisus­tuse­le­ment­tejä.

– Uskomme eko­lo­gi­suu­teen ja eet­ti­syy­teen. Tar­joamme laa­jan vali­koi­man eko­lo­gi­sia ja haitta-aineet­to­mia vau­va­tar­vik­keita. Olemme koti­mai­nen per­hey­ri­tys, hen­ki­löstö on omaamme ja moni tuot­teis­tamme teh­dään edel­leen Euroo­passa. Olemme oikea van­han ajan lelu­kauppa, pro­jek­ti­pääl­likkö Saara Rim­pi­läi­nen kuvaa yri­tyk­sensä arvoja.

Ombrel­li­non hyl­lyiltä voi bon­gata iki­suo­sik­keja Bar­ba­pa­pasta Pet­teri Kanii­niin ja Tin­tistä Mai­saan. Ombrel­lino on myös Onne­lin ja Anne­lin luot­to­myy­mälä; elo­ku­vissa näky­vät upeat peh­moe­läi­met ja muut suloi­set lelut ovat Ombrel­li­nosta.

– Poi­mimme asiak­kait­temme puo­lesta maa­il­man tar­jon­nasta kiin­nos­ta­vim­mat uutuu­det, joi­den lisäksi vali­koi­mas­samme ovat vuo­desta toi­seen myös rakas­te­tuim­mat klas­si­kot.

 

Volt on tyy­linsä tun­te­van mie­hen ostos­paikka

Volt on yksi Poh­jois­mai­den suu­rim­mista mies­ten moni­merk­ki­kon­sep­teista lähes sadalla myy­mä­läl­lään Nor­jassa, Ruot­sissa ja Suo­messa. Volt yhdis­te­lee poh­jois­mai­sia ja kan­sain­vä­li­siä tuo­te­merk­kejä ja sen laa­jat vali­koi­mat vaat­teita, ken­kiä ja asus­teita kat­ta­vat asiak­kai­den kaikki pukeu­tu­mis­tar­peet – vapaa-ajalle, töi­hin ja juh­liin. Suo­men ensim­mäi­set Volt-myy­mä­lät ava­taan tänä syk­synä ja yksi niistä Oulun Kaup­pa­kes­kus Val­keassa.

Vol­tin koh­de­ryh­mää ovat itseensä luot­ta­vat ja oman vaa­te­ma­kunsa tun­te­vat mie­het. Vol­tissa myy­tä­vien tuo­te­merk­kien vähim­mäis­vaa­ti­muk­sena on, että ne ovat desig­nil­taan ja tyy­lil­tään yksi­löl­li­siä. Merk­ki­va­li­koi­maa myös täy­den­ne­tään aktii­vi­sesti uusilla tren­dik­käillä tuo­te­mer­keillä, jotka edel­lä­kä­vi­jöinä luo­vat huo­mi­sen muo­tia.

– Tun­nel­mat ovat tällä het­kellä posi­tii­vi­sen jän­nit­tä­vät. Työs­tämme poh­ja­ku­via, rek­ry­toimme hen­ki­lö­kun­taa ja levi­tämme tie­toa Vol­tin tulosta myös Ouluun, elo­kuussa tavoi­tettu Vol­tin maa­joh­taja Erika Ahl­berg kuvai­lee tun­nel­mia avauk­sen alla.

Volt myös jul­kai­see kaksi ker­taa vuo­dessa ilmes­ty­vää aika­kaus­leh­teä. Volt Maga­sin on yli 250 000 kap­pa­leen pai­nok­sel­laan Poh­jois­mai­den suu­rim­pia mies­ten ilmai­sai­ka­kaus­leh­tiä. Leh­den sisältö koos­tuu eri­lai­sista muo­tia ja lifes­ty­lea käsit­te­le­vistä tee­moista, sekä muoti‑, musiikki- ja tai­dea­lan haas­tat­te­luista. Leh­teä jae­taan kai­kissa Volt-myy­mä­löissä, pian myös Oulussa!

Volt_PK-Huset_Medium
Tuk­hol­massa sijait­seva Volt-myy­mälä.

 

 

 

Lisä­tie­toja:

Kaup­pa­kes­kus­joh­taja Anu Jun­nik­kala-Alho, anu.junnikkala-alho@sok.fi, p. 040 709 2960

Ajankohtaista