Ajankohtaista

Urheilukaupan markkinajohtaja Intersport Valkeaan

Kesko, 2013,

Hyviä uuti­sia sport­ti­kan­salle. Suo­ma­lai­sen urhei­lu­kau­pan mark­kin­ajoh­taja Inters­port tulee laa­jen­ta­maan Kaup­pa­kes­kus Val­kean urhei­lu­vä­li­ne­tar­jon­taa avaa­malla uuden liik­keen kaup­pa­kes­kuk­sen tiloi­hin. Inters­por­tin uusi Val­kean myy­mälä aukeaa jou­lu­kaup­paan 2016 ja sen myötä ket­jun ver­kosto laa­je­nee enti­ses­tään Oulun alu­eella.

– Val­kea on heti avat­tu­aan Oulun alu­een kes­kei­sin ja tär­keä kaup­pa­paikka. Sijain­nin lisäksi tär­keässä osassa on kes­kuk­sen laa­jaa asia­kas­kun­taa pal­ve­leva moni­puo­li­suus, sum­maa kaup­pa­paik­ka­va­lin­taa Inters­port Fin­land Oy:n ket­ju­joh­taja Juha Nur­mi­nen.

Olemme Kaup­pa­kes­kus Val­keassa innois­samme saa­des­samme jouk­koon vah­van ja tun­ne­tun toi­mi­jan urhei­lu­kau­pan saralta. Juuri tätä Val­kean koko­nai­suus vielä kai­pasi, iloit­see kaup­pa­kes­kus­joh­taja Anu Jun­nik­kala-Alho.

Kah­teen ker­rok­seen levit­täy­tyvä kan­sain­vä­li­nen Inters­port-ketju lupaa asiak­kail­leen ainut­laa­tui­sen vali­koi­man maa­il­man par­haita urhei­lu­vä­li­neitä, ‑tuot­teita ja ‑merk­kejä sekä alan vii­mei­sim­mät uutuu­det. Inters­port Val­keasta tulee kool­taan iso, yli 2000 m², urhei­lun eri­kois­kauppa, jonka vali­koima tulee raken­tu­maan vai­ku­tusa­lu­een suo­si­tuim­mista lajeista.

– Inters­port on urhei­lu­kau­pan selvä mark­kin­ajoh­taja ja kan­sain­vä­li­senä ket­juna tuomme vii­mei­sim­mät tren­dit ja uutuu­det nopeasti kaup­paan ja asiak­kai­den ostet­ta­vaksi, ker­too Nur­mi­nen.

Laa­jan vali­koi­mansa lisäksi Inters­port tun­ne­taan alan par­haasta pal­ve­lusta, moni­puo­li­sista huolto‑, kor­jaus- ja oheis­tuo­te­pal­ve­luista sekä hel­posta ja viih­tyi­sästä asioi­mi­sesta.

– Inters­port on jo pit­kään toi­mi­nut Oulun alu­eella, joten asiak­kaat tun­te­vat ja luot­ta­vat toi­min­taamme. Laa­duk­kai­den vali­koi­mien lisäksi osaava ja pal­ve­leva hen­ki­lö­kunta on kil­pai­lue­tumme, Nur­mi­nen lisää.

 

Kuva: Kesko, 2013

 

Lisä­tie­toja:
Kaup­pa­kes­kus­joh­taja, Anu Jun­nik­kala-Alho, Kaup­pa­kes­kus Val­kea, anu.junnikkala-alho@sok.fi, p. 040 709 2960
Ket­ju­joh­taja, Juha Nur­mi­nen, Inters­port Fin­land Oy, juha.nurminen@kesko.fi, p. 050 525 3847

Ajankohtaista