Ajankohtaista

Kesäkadun käyttösopimuksen taustalla halu elävöittää Oulun keskustaa

Mitra esiintyy Kesäkadulla

Kaup­pa­kes­kus Val­kean kahta kaup­pa­kes­kus­kort­te­lia yhdis­tävä Kesä­katu on aivan uuden­tyyp­pi­nen kau­pun­ki­tila Oulussa. Tarve uuden­lai­selle tilalle on syn­ty­nyt yhtei­sestä tavoit­teesta elä­vöit­tää Oulun kau­pun­gin kes­kus­taa. Kesä­katu on suun­ni­teltu ja raken­nettu vas­taa­maan tähän tar­pee­seen.

Perin­tei­siä käve­ly­ka­tuja var­ten laa­di­tut sään­nöt sovel­tu­vat huo­nosti uudella tavalla käy­tet­tä­vän tilan tar­pei­siin. Uudella tavalla toi­mi­vaa ja ainut­laa­tuista tilaa var­ten tar­vit­tiin uuden­lai­set sään­nöt. Poh­jana Kesä­ka­dun toi­min­nalle ovat Osuus­kauppa Ari­nan ja Oulun kau­pun­gin sol­mi­mat sopi­muk­set katu­ti­lan käy­töstä.

Osuus­kauppa Arina on vuo­kran­nut raken­ta­mansa katu­ti­lan kau­pun­gilta. Tämän lisäksi Arina mak­saa vuo­kraa Kesä­ka­dun ylä­puo­lella sijait­se­vista käve­ly­sil­loista. Vuo­kran lisäksi Osuus­kauppa Arina on panos­ta­nut Kesä­ka­dun raken­ta­mi­seen kaik­ki­aan noin 6 mil­joo­naa euroa.

Myös kadun yllä­pito, läm­mi­tys, valais­tus ja sii­vous ovat Ari­nan vas­tuulla. Koska Arina kan­taa tilasta kai­ken vas­tuun, Ari­nalla on sopi­mus­pe­rus­tei­nen oikeus vuo­krata tilaa lii­ke­toi­min­ta­käyt­töön.

Kaikki Kesä­ka­dun käyt­töön liit­ty­vät sään­nöt on laa­dittu kau­pun­ki­kes­kus­tan ehdoilla. Näi­den käyt­tö­so­pi­mus­ten ja sään­tö­jen myötä kau­pun­ki­lai­sia palvelee viih­tyisä, moni­puo­li­nen ja tapah­tu­ma­ri­kas yhtei­nen katu­tila.

Ajankohtaista