Ajankohtaista

Näpit syyhyävät jo Sokokselle töihin

uutiskuva_tyontekijat
Essi Tasala, Marja Hurs­kai­nen ja Ander­son Gal­vis odot­ta­vat jo innok­kaasti uuden kaup­pa­kes­kuk­sen ava­jai­sia.
Kaup­pa­kes­kus Val­keassa avat­ta­van Sokos Oulun työn­te­ki­jät odot­ta­vat jo malt­ta­mat­to­mina huh­ti­kuun ava­jai­sia. Suu­rin osa uudesta hen­ki­lö­kun­nasta aloitti työnsä Ter­mi­naa­lissa pide­tyn pereh­dy­tyk­sen ja kou­lu­tuk­sen parissa 15. maa­lis­kuuta.
Sokos Herkku Kukassa aloit­tava Marja Hurs­kai­nen ja Sokos Her­kun keit­ti­öön pal­ka­tut Essi Tasalaja Ander­son Gal­vis las­ke­vat jo aamuja kaup­pa­kes­kuk­sen ovien avaa­mi­seen.
- On hie­noa päästä näyt­tä­mään ihmi­sille kaikki mitä me osaamme. Voimme olla omalta osal­tamme teke­mässä ihan uuden­laista paik­kaa Ouluun, flo­ris­tin ja puu­tar­hu­rin kou­lu­tuk­sen saa­nut Marja poh­tii.
Kaikki kolme haki­vat työ­paik­koja S‑kanavan kautta. Työt alkoi­vat viral­li­sesti noin kuu­kausi ennen kaup­pa­kes­kuk­sen ava­jai­sia.

Kaikki teh­dään itse

Hau­ki­pu­taa­lai­nen Essi on kou­lu­tuk­sel­taan kokki. Lisäksi hän opis­ke­lee lii­ke­ta­loutta oikeus ja hal­lin­non suun­tau­tu­mis­vaih­toeh­dossa Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lussa.
- Työ­teh­tä­vät ovat var­masti monen­lai­sia. Eni­ten tyk­kään siitä, että Sokos Her­kussa kaikki teh­dään itse resep­teistä läh­tien. Mark­ki­noimme pai­kal­li­sia tuot­teita ja teemme itse muun muassa jää­te­löä ja suklaata, Essi ker­too.
Essin tuleva työ­ka­veri Ander­son Gal­vis on huo­man­nut jo pereh­dy­tys­jak­son aikana, että uusi työ­paikka on mie­len­kiin­toi­nen.
- Ja työ­ka­ve­rit ovat aivan mah­ta­via! Osa heistä on tut­tuja jo ennes­tään. On muka­vaa olla mukana avaa­massa uutta paik­kaa, Kolum­biasta Suo­meen muut­ta­nut Ander­son sanoo.

Yli 8000 hake­musta

Tava­ra­talo Sokos Oulun avoinna olleita työ­pai­koista oli kiin­nos­tu­nut kaik­ki­aan noin 2 200 haki­jaa. Työ­ha­ke­muk­sia avoinna ollei­siin paik­koi­hin tuli yli kah­dek­san tuhatta.
Sokos Ouluun valit­tiin 197 työn­te­ki­jää. Heistä kaksi kol­man­nesta on uusia ari­na­lai­sia. Muu­tama enti­nen työn­te­ki­jä­kin on saa­nut uuden työ­pai­kan Val­keasta. Lisäksi Puku­mie­hen noin 40 työn­te­ki­jää siir­ty­vät Sokok­seen.
- Olemme saa­neet rek­ry­toi­tua aivan mah­ta­van aktii­vi­sen ja innos­tu­neen poru­kan uuteen kaup­pa­kes­kuk­seen. Odo­tuk­set ovat kor­kealla, kuvai­lee tava­ra­ta­lo­joh­taja Anu Jun­nik­kala-Alho ava­jai­siin val­mis­tau­tu­vien tun­nel­mia.

 

Ajankohtaista