Ajankohtaista

Mitä 5G mahdollistaisi Valkeassa? Ideakisa tuhansien eurojen palkinnoista!

uutiskuva_5gfwd
Mikä tekisi Val­keasta Suo­men innos­ta­vim­man ja veto­voi­mai­sim­man kaup­pa­kes­kuk­sen? 

5GFWD on kisa, johon haas­te­taan mukaan maa­il­man kek­se­liäim­mät idea­nik­ka­rit, suun­nit­te­li­jat, yri­tyk­set ja tii­mit kehit­tä­mään elä­määmme paran­ta­via, hel­pot­ta­via ja ilah­dut­ta­via, 5G-tek­no­lo­giaa hyö­dyn­tä­viä inno­vaa­tiota. 5G-mobii­li­ver­kon tie­don­siir­to­no­peu­den arvioi­daan ole­van yli sata ker­taa nykyistä verk­ko­tek­no­lo­giaa ripeämpi.5GFWD-kilpailun Shop­ping Frenzy! ‑sarja haas­taa sinut ideoi­maan Kaup­pa­kes­kus Val­kealle 5G-tek­no­lo­giaa hyö­dyn­tä­vän mobii­li­so­vel­luk­sen tai ‑pal­ve­lun, joka mah­dol­lis­taisi kulut­ta­jan ja kaup­pa­kes­kuk­sen väli­sen aidosti hyö­dyl­li­sen ja miel­lyt­tä­vän, vas­ta­vuo­roi­sen kom­mu­ni­koin­nin. Mikä kätevä rat­kaisu pal­ve­lisi asia­kasta jo ennen vie­rai­lua, sen aikana ja sen jäl­keen?
Kisaan halu­taan nime­no­maan ideoita, ei val­miita tek­ni­siä rat­kai­suja – joten kuka tahansa voi osal­lis­tua. Pal­kin­to­jen yhtei­sarvo kil­pai­lun kol­messa sar­jassa on hui­keat 40 000 euroa. Shop­ping Frenzy!:n lisäksi voit osal­lis­tua Easy Living & Wor­king! sekä Healt Goes 5G! ‑sar­joi­hin. Kil­pai­lun fina­lis­teilla on myös mah­dol­li­suus päästä kes­kus­te­le­maan rahoit­ta­jien ja tuo­te­ke­hit­tä­jien kanssa idean mah­dol­li­suuk­sista menes­tyä kulut­ta­ja­mark­ki­noilla.
5GFWD-kisa käy­dään ver­kossa, joten osal­lis­tu­jia odo­te­taan kaik­kialta maa­il­massa. Kisan kol­men kate­go­rian voit­ta­jat len­nä­te­tään Grand Prix ‑gaa­laan Ouluun kil­pai­le­maan 10 000 euron pää­pal­kin­nosta kesä­kuussa 2016. Lisä­tie­dot ja osal­lis­tu­mi­nen kil­pai­luun tapah­tuu osoit­teessa 5gfwd.org!
Ajankohtaista