Ajankohtaista

Granit, Spice Ice, Polarn O. Pyret ja Sokoksen lastenosasto Valkeaan

Kaup­pa­kes­kus Val­kea avau­tuu asiak­kaille tors­taina 14.4.2016. Täy­sin uusia toi­mi­joita Oulussa tähän men­nessä var­mis­tu­neista Val­kean vuo­kra­lai­sista on yli 40%.
uutiskuva_granit
 
Huip­put­ren­di­kästä käy­tän­nöl­li­syyttä sisus­ta­mi­seen
Beto­nia, lasia, puuta ja metal­lia. Jokai­sen sisus­ta­jan unelma, vuonna 1997 perus­tettu sisus­tus­liike Gra­nit, tar­joaa ajat­to­man mini­ma­lis­ti­sia, käy­tän­nöl­li­siä ja laa­duk­kaita kodin­tuot­teita huo­ke­aan hin­taan. Vali­koi­maan kuu­luu muun muassa fik­suja säi­ly­tys­rat­kai­suja, lamp­puja, teks­tii­lejä sekä kyl­py­huone- ja keit­tiö­tar­vik­keita.
Haus­kaa elekt­ro­niik­kaa
Tek­nik­ma­ga­si­net on ruot­sa­lai­nen viihde- ja kodi­ne­lekt­ro­nii­kan vähit­täis­myyn­ti­ketju, jonka laa­jasta vali­koi­masta löy­tyy nerok­kaita ja haus­koja tuot­teita tek­nii­kan, elekt­ro­nii­kan, hyvin­voin­nin ja har­ras­te­tuot­tei­den saralta. Tek­nik­ma­ga­si­ne­tilla on pit­kälti tois­ta­sa­taa myy­mä­lää Poh­jois­maissa. Suo­messa ket­julla on ennes­tään 11 myy­mä­lää seit­se­mässä eri kau­pun­gissa ja 12. ava­taan pian Oulussa.
Parasta jää­te­löä, her­kul­li­silla lisuk­keilla
Spice Ice on Suo­men suu­rin jää­te­lö­baa­ri­ketju jo yli 30 toi­mi­pis­teel­lään. Spice Ice tar­joaa jää­te­lön­ra­kas­ta­jille Ing­ma­nin sof­tista, laa­jat irto­jää­te­lö­vaih­toeh­dot ja val­ta­van vali­koi­man her­kul­li­sia lisuk­keita — kyl­miä ja läm­pi­miä kas­tik­keita, kara­mel­leja, suklaata, hedel­miä ja mar­joja.

uutiskuva_pop

 

Lisää laa­duk­kaita las­ten­vaat­teita

Lap­si­per­hei­den iloksi Val­kean kol­man­teen ker­rok­seen avau­tuu jo aiem­min jul­kis­te­tun Jas­min las­ten- ja äitiys­vaa­te­liik­keen lisäksi kolme uutta las­ten­vaat­teita tar­joa­vaa kon­sep­tia.
Sokos Oulu ‑tava­ra­ta­lon oma las­ten­vaa­teo­sasto tar­joaa laa­duk­kaita ja hin­ta­laa­tusuh­teel­taan erin­omai­sia merk­kejä sisä- ja ulko­pu­keu­tu­mi­seen. Sokos Oulun las­ten­vaa­te­va­li­koi­mista löy­tyy muun muassa Benet­ton, Esprit, DC, May­oral, Reima, Didrik­son, Tic­ket To Hea­ven ja Sorel.
Rai­to­jen nimeen van­nova Polarn O. Pyret aloitti las­ten­vaat­tei­den val­mis­tuk­sen jo vuonna 1976 Tuk­hol­massa. Toi­mi­vat, laa­duk­kaat ja haus­koilla kuo­seilla varus­te­tut vaat­teet ovat PO.P:in tava­ra­merkki. Ket­jun tuot­teita myy­dään nyky­ään yli sadassa myy­mä­lässä ympäri maa­il­man.
Kol­man­tena uutena toi­mi­jana Val­keassa avaa huh­ti­kuussa aivan uusi vielä nimeä­mä­tön Met­so­lan jäl­leen­myyn­ti­liike, jonka vali­koi­missa Met­so­lan lisäksi muun muassa Gug­guu, Name It, Vil­ler­valla, Mini Rodini, Molo, Papu, Mai­nio ja The Tiny Uni­verse.
Samassa ker­rok­sessa per­heen pie­nim­piä rie­mas­tut­ta­vat lelu­kauppa BR-Lelut sekä ravin­to­la­maa­ilma Köö­kin sydä­messä sijait­seva las­ten ikioma leik­ki­tila Pikku-Kööki. Köö­kin yhtey­destä löy­tyy myös kaup­pa­kes­kuk­sen tila­vin las­ten­hoi­to­huone.
Val­kean vuo­kra­lai­set 18.3.2016:
ARNOLDS
BACARO DOPPIO
BIK BOK
BR-LELUT
CARLINGS
CLAS OHLSON
CUBUS
DINSKO
ELISA
FITWOK
FONUM
FRIENDS & BRGRS
GINA TRICOT
GLITTER
GRANIT
HANKO SUSHI
HESBURGER
INDISKA
INSTRUMENTARIUM
JASMIN LASTEN- JA ÄITIYSASUT
JUNGLE JUICE BAR
KARKKIPÄIVÄ
KIINALAINEN RAVINTOLA KIRIN
KULTAJOUSI ELEGANCE
LA TORREFAZIONE
LIFE
MICK’S
ORIGINAL SOKOS HOTEL ARINAN KOKOUSTILAT
PICNIC
PIZZARIUM
POLARN O. PYRET
RAGS
ROSSO
SEPPÄLÄ
SILMÄASEMA
SOKOS
SOKOS HERKKU
SOKOS HERKKU KIOSKI
SOKOS HERKKU KUKKA
SOKOS HERKKU RAVINTOLA
SONERA KAUPPA
SPICE ICE
SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA
TEKNIKMAGASINET
THE BODY SHOP
TIGER
Ajankohtaista