Ajankohtaista

Modernia toimistotilaa Oulun sydämessä

Toi­mis­to­ti­lat kes­kellä kau­pun­kia, par­hai­den pal­ve­lu­jen ääressä, Oulun sydä­messä. Autolla läm­pi­mään park­kiin ja his­sillä ken­kiä kas­te­le­matta toi­mis­toon, josta ins­pi­roi­vat näky­mät vilk­kaalle ympä­ri­vuo­den läm­pi­mälle käve­ly­ka­dulle. Ravin­to­la­maa­il­man ja kaup­pa­kes­kus­kah­vi­loi­den run­sas lou­nas­tar­jonta saman katon alla ja vuo­krat­ta­vat kokous­ti­lat­kin aivan vie­ressä. Asiak­kaille hel­posti lähes­tyt­tävä ja hou­kut­te­leva sijainti. Kuu­los­taako hyvältä?

uutiskuva_valkeaulkoa

Kaup­pa­kes­kus Val­ke­aan on val­mis­tu­massa juuri kuva­tun­laista uutta ja moder­nia toi­mis­to­ti­laa! Kaup­pa­kes­kuk­sen uudis­ra­ken­nuk­sen nel­jän­nestä ker­rok­sesta löy­tyy huh­ti­kuusta alkaen täy­sin uutta, eri­lais­ten tar­pei­den mukaan rää­tä­löi­tä­vää ava­raa toi­mis­to­ti­laa, johon on suora vii­den his­sin yhteys Kivi­sy­dä­mestä ja kaup­pa­kes­kuk­sen katu­ta­sosta.

Lisää vuo­krat­ta­vaa toi­mis­to­ti­laa löy­tyy osaksi kaup­pa­kes­kus Val­keaa remon­toi­ta­van Gal­le­ria-kort­te­lin kol­man­nesta ker­rok­sesta. Myös näi­hin mar­ras­kuussa val­mis­tu­viin tiloi­hin on mah­dol­lista kul­kea sisä­kautta Kivi­sy­dä­mestä. Ava­rista ja toi­vei­den mukaan muo­kat­ta­vista tiloista aukeaa ikku­nat kah­teen suun­taan raken­nuk­sen molem­mille sivuille. Upeista kaari-ikku­noista pää­see ihai­le­maan vil­kasta kesä­ka­tua ja koko­nai­suus on mah­dol­lista kruu­nata saman talon vii­den­nestä ker­rok­sesta löy­ty­villä sau­na­ti­loilla.

uutiskuva_valkeaihmisiä

uutiskuva_kahvikuppi

Kiin­nos­tuitko?

Ota yhteyttä:

Kaisu Pie­ni­mäki
+358 (0) 40 703 2783
kaisu.pienimaki@eu.jll.com

Aarne Mus­ta­kal­lio
+358 (0)40 541 9106

 

aarne.mustakallio@eu.jll.com

 

 

Ajankohtaista