Ajankohtaista

La Torrefazione Valkeaan

uutiskuva_latorrefazione

Kaup­pa­kes­kus Val­kean kah­vi­la­tar­jonta moni­puo­lis­tuu enti­ses­tään. Uusin tulo­kas on hur­maa­vaan pal­ve­luun ja kor­kea­ta­soi­siin kah­vei­hin kes­kit­ty­nyt La Tor­re­fazione, joka avaa ensim­mäistä ker­taa pää­kau­pun­ki­seu­dun ulko­puo­lella.

“Meillä sosi­aa­li­set baris­tat kes­kit­ty­vät ihmis­ten pal­ve­le­mi­seen sekä viih­dyt­tä­mi­seen”, ker­too La Tor­re­fazio­nen toi­mi­tus­joh­taja Jens Hampf. “La Tor­ren” kon­sep­tin ydin on kat­tava baris­ta­kou­lu­tus, joka takaa tin­ki­mät­tö­män laa­dun sekä pal­ve­luun että jokai­seen kupil­li­seen kah­via. Laa­duk­kai­den kah­vien lisäksi vali­koi­maan kuu­lu­vat tilat­ta­vat ruo­ka­tuot­teet, muun muassa lei­vät ja smoot­hiet, jotka val­mis­te­taan tuo­reista raaka-aineista pai­kan päällä.

Hampf ker­too ole­vansa innois­saan Oulusta, oulu­lai­sista ja mah­dol­li­suu­desta olla osa uusinta ja tren­dik­käintä kaup­pa­kes­kus­han­ketta. “Emme voisi toi­voa parem­paa avaus­paik­kaa pis­teel­lemme”, Hampf heh­kut­taa.

La Tor­re­fazione kuu­luu samaan kon­ser­niin kuin Bea­nie, jonka pai­kalle uusi kah­vi­la­kon­septi on tar­koi­tus avata.

Ajankohtaista