Ajankohtaista

Oulun sydän on Valkea

Val­kealle on luotu visu­aa­li­nen ilme yhteis­työssä hel­sin­ki­läi­sen Aivan Madam Oy:n kanssa kuvas­ta­maan sen ainut­laa­tuista ark­ki­teh­tuu­ria ja hen­keä oulu­lais­ten uutena koh­taa­mis­paik­kana kes­kellä kau­pun­kia. Aiva­nin tai­ta­vasta kynästä on syn­ty­nyt muun muassa Val­kean upea logo ja kai­kessa Val­kean vies­tin­nässä käy­tet­tävä ilme värei­neen ja muine ele­ment­tei­neen.

Val­kean logo koos­tuu lei­ka­tuista kir­jai­mista, jotka muo­dos­ta­vat kaksi tasoa: valoi­san ja var­joi­san. Aina taus­taansa vaa­leampi logo ilmen­tyy “valon läh­teenä” tum­mem­man taus­tansa päällä. Logon sel­keät, vah­vat ja suo­rat lin­jat ovat saa­neet ins­pi­raa­tiota Val­kean ark­ki­teh­tuu­rista. Logon läpi­nä­ky­vyys viit­taa Val­keaa hal­ko­van kesä­ka­dun pää­ty­sei­nien valoa läpi­pääs­tä­viin lasi­pin­toi­hin. Logo on myös muun­tau­tu­mis­ky­kyi­nen. Sen värit­tä­mi­nen eri Val­kean ilmeelle mää­ri­tel­lyin värein saa siitä esiin eri­lai­siin yhteyk­siin sopi­via tun­nel­mia.

Val­kean logon V‑kirjainta käy­te­tään myös logosta irral­laan. Litis­tet­tynä se muo­dos­taa Val­kean sydä­men, joka viit­taa kaup­pa­kes­kuk­seen aivan Oulun sydä­messä sijait­se­vana lähei­senä ja rak­kaana koh­taa­mis­paik­kana.

Oulun sydän on ilmeel­tään tyy­li­käs, kau­nis ja raik­kaan moderni. Mitä sinä tyk­käät?

Ajankohtaista