Ajankohtaista

BR-Lelut, Friends & Brgrs ja Pizzarium Valkeaan

Kuvat: Friends&Brgrs ja Pizza­rium

Osa vuo­kra­lais­neu­vot­te­luista on jäl­leen viety pää­tök­seen ja kaup­pa­kes­kus Val­ke­aan on näin var­mis­tu­nut uusi joukko liik­keitä ja ravin­to­loita. 

Ravin­to­la­maa­ilma Köö­kin seit­se­män ravin­to­lan koko­nai­suus täy­den­tyy koti­mai­sella lou­nas­kah­vi­la­ketju Pic­nicillä, Friends & Brgrs ‑ham­pu­ri­lais­ket­julla ja arte­saa­ni­pit­soja kaup­pa­kes­kusym­pä­ris­töi­hin tuo­valla suo­si­tulla Pizza­rium-kon­sep­tilla, joka avaa kaup­pa­kes­kuk­sessa saman yri­tyk­sen Aho­rita-ravin­to­lan sijaan.
Pizza­rium tar­joi­lee huo­lella ja into­hi­molla val­mis­tet­tua pala­pizzaa nopeasti mukaan otet­ta­vaksi tai pai­kan päällä nau­tit­ta­vaksi. Pie­tar­saa­resta läh­töi­sin oleva ja pää­kau­pun­ki­seu­dulla hyvin vas­taa­no­tettu Friends & Brgrs käyt­tää ham­pu­ri­lai­sis­saan tuo­retta koti­maista lihaa, joka jau­he­taan ravin­to­lan keit­tiössä ja muo­toil­laan käsin pih­veiksi. Myös ket­jun oman tuo­te­ke­hi­tyk­sen tulosta ole­vat “triple-coo­ked” rans­ka­lai­set val­mis­te­taan koti­mai­sista peru­noista alusta lop­puun ravin­to­lassa. Jopa ham­pu­ri­lais­säm­py­lät pais­te­taan ravin­to­lan omassa lei­po­mossa. 

Lap­si­per­hei­den iloksi kaup­pa­kes­kus Val­keassa ovensa avaa huh­ti­kuussa myös lelu­kauppa BR-Lelut. BR-Lelut on Tans­kan Ros­kil­desta läh­töi­sin oleva 250 liik­keen laa­jui­nen lelu­kaup­pa­ketju, joka tar­joaa kat­ta­van vali­koi­man tur­val­li­sia tuo­te­merk­kejä ilos­tut­ta­maan leik­ki­jöitä vau­vasta vaa­riin.
Muita Val­ke­aan tule­via liik­keitä ovat uusi oulu­lai­nen kark­ki­kaup­pa­kon­septi Kark­ki­päivä, suo­ma­lai­nen muo­ti­ketju Sep­pälä, näke­mi­sen ja sil­mä­ter­vey­den asioissa pal­ve­leva Sil­mä­asemasekä mat­ka­pu­he­lin­huolto Fonum. Mat­ka­pu­he­lin- ja inter­ne­t­asioissa Val­kean asiak­kaita tule­vat pal­ve­le­maan sekä Elisa myy­mälä, että Sonera Kauppa.

Osana Sokos Her­kun kon­sep­tia kesä­ka­dun var­teen ava­taan Sokos Herkku kioski. Sokos Herkku ruo­ka­kau­pan yhtey­dessä kato­ta­son ala­puo­lella palvelee Sokok­sen oma kuk­ka­kauppa Sokos Her­kun kukka.

Aiem­min jul­kais­tuista vuo­kra­lai­sista voit lukea täältä. Val­kean vuo­krausaste on tällä het­kellä 80 %. Jo var­mis­tu­nei­den ja neu­vot­te­luissa lop­pusuo­ralla ole­vien tilo­jen yhteen­las­kettu osuus kai­kista tiloista on noin 92%.

Lisäys: Val­ke­aan saa­daan myös ame­rik­ka­lais­tyy­li­sistä her­kuis­taan tun­nettu lei­po­mo­kah­vi­la­ketju Arnolds.

Ajankohtaista