Ajankohtaista

Huikea määrä työhakemuksia Sokos-tavarataloon

merja_vaaka-560x400

Kaup­pa­kes­kus Val­kean ank­ku­ri­toi­mi­jan Sokos Oulu ‑tava­ra­ta­lon rek­ry­toin­nit toi­vat Osuus­kauppa Ari­naan hake­mus­ten tulvan.Yksittäisiä haki­joita oli yhteensä 2105. Kun useampi hakija haki ker­ralla useam­paa teh­tä­vää, hake­mus­ten yhteen­las­kettu määrä nousi hui­maan 8269 kap­pa­lee­seen.

Herk­kuun hake­muk­sia tuli 2888, myyn­nin tukeen 1622, kodin osas­tolle 1288, nais­ten pukeu­tu­mi­seen 1066, mies­ten pukeu­tu­mi­seen 777 ja kos­me­tiik­kaan ja hyvään oloon 628. Sokos Oulu ‑tava­ra­ta­lon pääl­li­köt ovat onnel­li­sen yllät­ty­neitä kiin­nos­tuk­sen mää­rästä.

sami_pukumies_henkkoht-2

Hake­muk­sia käy­dään par­hail­laan läpi ja ensim­mäi­siä ryh­mä­haas­tat­te­luja on jo jär­jes­tetty. Kaikki ryh­mä­haas­tat­te­luun kut­sut­ta­vat saa­vat tie­don haas­tat­te­lua­jasta ensi vii­kon per­jan­tai­hin men­nessä. Ryh­mä­haas­tat­te­luja seu­raa yksi­lö­haas­tat­te­lut ja lopul­li­set valin­nat teh­dään hel­mi­kuun puo­li­vä­liin men­nessä. Työt alka­vat maa­lis­kuun puo­lessa välissä ja tava­ra­talo aukeaa kaup­pa­kes­kus Val­kean ava­jais­päi­vänä tors­taina 14.4.2016.

Haussa auki olleita nimik­keitä on yhteensä 29 ja työ­paik­koja koko Sokos-tava­ra­ta­lossa noin 150. Kaup­pa­kes­kus Val­kea toi­vot­taa Sokok­sen rek­ry­toin­neista vas­taa­ville pääl­li­köille tsemp­piä urak­kaan ja haki­joille iloista mieltä haas­tat­te­lui­hin!

Ajankohtaista