Ajankohtaista

Sokos Oulu rekrytoi - tarjolla huipputyöpaikkoja!

sokos_pukumies_rekrytointi-18_blogiin
Puku­mie­hessä työs­ken­te­le­vät Merja ja Sami naut­ti­vat työs­tään ihmis­ten parissa — jokai­nen päivä on eri­lai­nen.

Oulun Sokos-tava­ra­ta­lon työ­pai­kat ovat auen­neet hakuun. Haet­ta­vana on rei­lusti yli 100 paik­kaa Sokos Her­kussa, kau­neu­den, pukeu­tu­mi­sen ja kodin osas­toilla, sekä kam­paamo-hoi­to­lassa ja tava­ra­ta­lon tuki­teh­tä­vissä. Tar­jolla on sekä vaki­tui­sia että mää­rä­ai­kai­sia teh­tä­viä ja työ­suh­teet ovat teh­tä­västä riip­puen joko osa- tai kokoai­kai­sia.

Työ­paikka uudessa Sokos Oulu ‑tava­ra­ta­lossa tar­joaa hie­non mah­dol­li­suu­den olla kehit­tä­mässä uutta pal­ve­lua Ari­nan omis­ta­jille. Työ on moni­puo­lista ja vaih­te­le­vaa, työ­ka­ve­reina huip­puam­mat­ti­lai­sista koos­tuva innos­tu­nut työ­ryhmä. Lisäksi Sokok­sen työn­te­ki­jät pää­se­vät naut­ti­maan S‑ryhmän ja Osuus­kauppa Ari­nan laa­joista työ­suhde-eduista.

Haki­joilta toi­vo­taan aktii­vi­suutta, tavoit­teel­li­suutta, roh­keutta ja tai­toa toi­mia ryh­mässä. Aitoa kiin­nos­tusta osuus­toi­min­taa koh­taan arvos­te­taan suu­resti. Sillä, onko hakija kon­kari vai tule­vai­suu­den lupaus, ei ole niin­kään väliä, tär­keintä on halu pal­vella omis­ta­jia.

Haku­lo­make ja lisä­tie­toja pai­koista löy­tyy täältä. Val­kean uudet sävyt ‑blogi toi­vot­taa onnea hakuun!

Ajankohtaista