Ajankohtaista

Rekrytoinnit jatkuvat Sokos Pukumiehessä ja Sokos Herkussa

sokos_pukumies_logo

sokos_herkku_rgb_va%cc%88rikorjattu

Sokos Puku­mies ‑tava­ra­ta­lon rek­ry­toin­tien seu­raava vaihe käyn­nis­te­tään mar­ras­kuun puo­li­vä­lissä, kun täy­tet­tä­väksi aukeaa loput tava­ra­ta­lon hen­ki­lös­tö­tar­peesta. Aiem­min tava­ra­ta­lon pal­ve­luk­seen on pal­kattu avain­hen­ki­löitä ja pääl­li­köitä, nyt hakuun tulee yhteensä reip­paasti yli sata paik­kaa Sokos Her­kussa ja tava­ra­ta­lon muo­din, kau­neu­den sekä kodin osas­toilla. Haussa on muun muassa myyn­tia­lue­vas­taa­via, myy­jiä, myyjä-visua­lis­teja, par­turi-kam­paa­jia, fyto­no­meja, flo­ris­teja, kos­me­to­lo­geja, pal­ve­luas­sis­tent­teja, varas­to­työn­te­ki­jöitä, kas­sa­hen­ki­löitä, kok­keja ja muita ravin­tola-alan ammat­ti­lai­sia. Avau­dut­tu­aan Sokos Puku­mies ‑tava­ra­talo tulee työl­lis­tä­mään yhteensä noin 150 ammat­ti­laista.

Oletko kiin­nos­tu­nut työ­pai­kasta uudessa upeassa Sokos Puku­mies ‑tava­ra­ta­lossa? Sokos Puku­mies on osa Osuus­kauppa Ari­naa. Arina toi­voo haki­joilta ennen kaik­kea aitoa kiin­nos­tusta osuus­toi­min­taa koh­taan. Voit olla kon­kari tai tule­vai­suu­den lupaus, tär­keintä on halu pal­vella omis­ta­jia par­haalla mah­dol­li­sella tavalla — omis­ta­ja­läh­töi­sesti — omis­ta­jien etua aja­tel­len.

Seu­raa­malla S‑kanavaa, Kale­van työ­paik­kail­moi­tuk­sia, Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön mol.fi ‑pal­ve­lua, tätä Val­kean omaa blo­gia tai face­book-sivua saat var­mim­min tie­don avau­tu­vista työ­pai­koista ja haku­pro­ses­sista heti kun sitä jul­kais­taan.

rekryilmon-kollaasi

Ajankohtaista