Ajankohtaista

Marraskuinen Valkea

Kaup­pa­kes­kus Val­kean raken­nus­töi­den kes­ki­piste on siir­ty­nyt kaup­pa­kes­kus­kort­te­lei­den väliin kesä­ka­dulle, jossa työ­ko­netta ja raken­nus­miestä kul­kee kuhi­nalla. Kir­joi­tus­het­kellä kadulla teh­dään muun muassa maan­kai­vuuta ja pora­paa­lu­tusta, lat­tian alus­täyt­tö­ma­te­ri­aa­lien, raken­nus­tar­vik­kei­den ja pur­ku­jät­teen kul­je­tusta, laa­toi­tuk­sen alus­täyt­tö­töitä, kadun run­gon lau­doi­tusta, rau­doi­tusta ja beto­noin­tia.
Kesä­ka­tua ja sen raken­nus­työ­maata tut­kiessa huo­maa, kuinka havain­ne­ku­vista tutut raken­teet alka­vat hah­mot­tua. Kesä­ka­dun päällä kul­ke­vat käve­ly­sil­lat ja par­ve­ke­ta­san­teet löy­ty­vät jo pai­koil­taan ja pila­rit kohoa­vat kor­keuk­siin osoit­taen minne kadun kate raken­tues­saan tulee aset­tu­maan. Näky on mar­ra­sau­rin­gon pais­teessa kai­kessa kes­ke­ne­räi­syy­des­sän­kin näyt­tävä.
Myös Val­kean sisä­ti­loissa on tapah­tu­nut pal­jon. Uudis­ra­ken­nuk­sen puo­lella väli­sei­nät alka­vat olla pai­koil­laan ja siellä täällä näkyy jo eri lii­ke­merk­kien tun­nus­vä­rejä, joilla heille vara­tuista lii­ke­ti­loista muo­ka­taan brän­din­mu­kai­sia. Sam­po­ta­lon puo­lella iso remont­tiu­rakka on hyvällä mal­lilla ja pur­ku­töistä on siir­rytty asen­nus­töi­hin. Van­hasta ei pal­jon ole jää­nyt jäl­jelle, kun lähes kaikki asia­kas­his­sejä myö­ten ajan­mu­kais­te­taan.

Lii­ke­ti­lo­jen edus­tat muo­dos­tu­vat tyy­lik­käistä mus­tista pal­keista ja lasi­sei­nistä. Val­mista pin­taa on jo pal­jon ja sitä on suo­jattu huo­lella odot­ta­maan sisus­tusta ja muuta vii­meis­te­ly­työtä, jonka kimp­puun pääs­tään myö­hem­min kevät­tal­vella. Yksi Val­kean ark­ki­teh­tuu­rin hel­mistä on valo­kuilu, josta on näkymä läpi ker­ros­ten ja ylös­päin Val­kean ylle kohoa­vaan asuin­ra­ken­nuk­seen.


Toi­nen kiin­nos­tava paikka Val­keassa on sen 40 met­riä maan alle sijoit­tuva huol­to­luola, jonka kautta kaikki kaup­pa­kes­kuk­sen huol­toajo tul­laan hoi­ta­maan. Huol­to­luo­lan avulla muun muassa tava­ra­kul­je­tuk­set kul­ke­vat kaup­pa­kes­kuk­seen käte­västi maan alta häi­rit­se­mättä ympä­röi­vien katu­jen elä­mää. 

Ker­rosta katu­ta­soa alem­pana, Sokos Her­kussa, raken­nus­töissä ollaan kaik­kein pisim­mällä. Sisus­tus­laa­tat on ladottu lat­tioille ja sei­niin, kyl­mä­kaa­pit asen­nettu ja osa valai­si­mis­ta­kin kiin­ni­tetty pai­koil­leen. Iso ja upea tila on vii­meistä silausta vaille val­mis ja odot­taa jo par­hail­laan rek­ry­toi­ta­via työn­te­ki­jöitä tou­hua­maan.

Kuvaus­het­kellä kaup­pa­kes­kuk­sen jul­ki­si­vua, mai­don­val­keaa lasi­laat­taa, ollaan juuri asen­ta­massa pai­koil­leen. Kau­nis, kaup­pa­kes­kuk­sen useam­massa yksi­tyis­koh­dassa tois­tuva ympy­rä­ku­viointi tekee lasi­jul­ki­si­vusta peh­meän ja elä­vän. Pime­ne­vässä mar­ras­kui­sessa ilta­päi­väs­sä­kin iso vaa­lea pinta tun­tuu valai­se­van mai­se­maa. Val­mis­tut­tu­aan kaup­pa­kes­kuk­sen lasi­jul­ki­sivu tul­laan taus­ta­va­lai­se­maan näyt­tä­vin led-valoin, jotka jo vuo­den kulut­tua kaa­mo­sai­kaan tuo­vat kai­vat­tua valoa lähi­kort­te­lei­hin.


Ajankohtaista