Ajankohtaista

Kesäkadun jatko-osan rakennustyöt käynnissä

Tällä vii­kolla kesä­ka­dun raken­nus­töissä on päästy uuteen vai­hee­seen ja kadulla teh­dään töitä tii­viisti aina arki­päi­vi­sin klo 6.00 ja 21.00 välillä. Kesä­ka­dulla teh­dään muun muassa alus­täyt­tö­töitä, kadun run­gon lau­doi­tusta, rau­doi­tusta ja beto­noin­ti­työtä. Työ­vai­heelle omi­naista on, että kesä­ka­dulle ja kesä­ka­dulta pois kul­je­te­taan pal­jon mate­ri­aa­leja. Töi­den takia City­ta­lon aiempi sisään­käynti Iso­ka­dun puo­lella sul­je­taan ja uusi sisään­käynti jär­jes­te­tään opas­te­tusti huol­to­si­sään­käyn­nin yhtey­teen.

Raken­nut­taja Skanska lupaa, että työstä aiheu­tu­vaa melua ja lii­ken­ne­häi­riöitä pyri­tään kai­kilta osin mini­moi­maan, jotta raken­ta­mi­sesta aiheu­tu­vat hai­tat oli­si­vat naa­pu­reille ja kau­pun­ki­lai­sille mah­dol­li­sim­man pie­net.

kulku-citytalon-liikkeisiin_kartta

Val­kean raken­nus­työ­maan ympä­ris­tössä tapah­tuu muu­ta­kin. Oulun tek­ni­sen lii­ke­lai­tok­sen maa­ra­ken­nus­pal­ve­lut tie­dotti aloit­ta­neensa viime vii­kolla Iso­ka­dun ja Kaup­pu­rien­ka­dun pääl­lys­työt, eli käve­ly­ka­dun sula­na­pi­to­jär­jes­tel­män ja katu­ki­veyk­sen raken­ta­mi­sen.

>Kadun pin­ta­ra­ken­teet teh­dään val­miiksi Iso­ka­dulla Ant­ti­lan ja Yli­opis­ton aptee­kin välillä sekä Kaup­pu­rien­ka­dulla aptee­kin ja Auto­saa­ren pysä­köin­ti­hal­lin välillä. Lii­ken­ne­jär­jes­te­lyjä jou­du­taan muut­ta­maan kevyen­lii­ken­teen osalta työn ede­tessä. Jalan­kulku ohja­taan tar­peen vaa­tiessa telt­to­jen kautta lii­ke­ti­loi­hin. Saa­ris­ton­ka­dulla lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt pysy­vät pää­osin muut­tu­mat­to­mina.

Ajankohtaista