Ajankohtaista

Vans, Tiger, Hanko Sushi ja Ahorita Kauppakeskus Valkeaan

Kaup­pa­kes­kus Val­kea on jul­kis­ta­nut tänään nipun uusia kaup­pa­kes­kus­toi­mi­joita. Jou­kossa on täy­sin uusia tut­ta­vuuk­sia, kauan kai­vat­tuja suo­sik­keja ja van­hoja tut­tuja.

vans_offthewallogo_wht

Vans on vuonna 1966 lan­see­rattu etelä-kali­for­nia­laista elä­män­tyy­liä edus­tava brändi, jonka rul­la­lau­tai­lu­kult­tuuri otti omak­seen maa­il­man­laa­jui­sesti jo pian mer­kin perus­ta­mi­sen jäl­keen. Yli 415 Vans-lii­kettä yli 170 maassa tar­joa­vat kai­ken­kat­ta­van vali­koi­man ken­kiä, vaat­teita ja asus­teita. Lähes 50 vuo­ti­sen his­to­riansa aikana Vans on nous­sut joh­ta­vaksi oman alansa lifes­tyle-tuo­te­mer­kiksi.

tiger_logo

Tiger on vuonna 1995 perus­tettu tans­ka­lai­nen design-kaup­pa­ketju, jolla on yli 500 myy­mä­lää 27 maassa. Tige­rin väri­käs, oival­tava ja ins­pi­roiva vali­koima sisäl­tää kaik­kea arjen käyt­tö­ta­va­rasta haus­koi­hin tren­di­tuot­tei­siin. Tige­rista löy­dät kivoja, tar­peel­li­sia, koris­teel­li­sia ja luo­vuutta kut­kut­ta­via tuot­teita – sel­lai­sia­kin, joita et edes usko­nut ole­van ole­massa. Tiger muut­taa tasa­hin­toi­neen käsi­tys­täsi siitä, mitä kaik­kea yhdellä, kah­della tai vii­dellä eurolla voi­kaan saada.

RAGS on pai­kal­li­sen yrit­tä­jän pyö­rit­tämä mul­tibrand-myy­mälä, joka tar­joaa erin­omai­sen kat­tauk­sen laa­duk­kaita, mie­len­kiin­toi­sia ja muo­dik­kaita vaat­teita sekä nai­sille että mie­hille. Rags tuo oulu­lais­ten saa­ta­ville tun­net­tuja brän­dejä kuten Cal­vin Klein Jeans, Superdry, Levi’s, Japan Rags, Le Temps des Series, Rains, Know­ledge Cot­ton Appa­rel, Lyle & Scott, Anerk­jendt, Solid, PBO, Mini­mum ja Superga.

Val­kean poh­ja­ker­rok­sessa kesä­ka­dun var­rella ovensa avaa kaksi ihas­tut­ta­vaa uutta kah­vi­laa. Bea­nien tun­nelma ja menu ovat sekoi­tus Köö­pen­ha­mi­naa, Barce­lo­naa ja New Yor­kia, Skan­di­naa­vi­seen tapaan yhdis­tet­tynä. Bacaro Dop­pio on Osuus­kauppa Ari­nan oma ita­lia­lais­tyyp­pi­nen cafe ja deli.

Jo aiem­min oulu­lai­sille tut­tuja Kaup­pa­kes­kus Val­ke­aan avaa­via liik­keitä ovat Glit­ter, Las­ten- ja äitiys­vaate Jas­min, Suo­ma­lai­nen kir­ja­kauppa, Kul­ta­jousi, Instru­men­ta­rium, Mick’s ja Body Shop.

hankosushi

Myös Val­kean Ravin­to­la­maa­ilma Köö­kin puo­lelle on var­mis­tu­nut uusia toi­mi­joita. Seit­se­mästä Köö­kiin avaa­vasta ravin­to­lasta on nyt jul­kis­tettu viisi eri­laista maku­maa­il­maa.

Hanko Sushi on Suo­men suu­rin sus­hi­ra­vin­to­la­ketju. Ensim­mäi­nen Hanko Sushi ‑baari perus­tet­tiin kesäi­seen Han­koon. Saa­ris­ton hen­keä ja japa­ni­lai­suutta yhdis­tävä ravin­tola sai suu­ren suo­sion. Vali­koi­missa on niin kala- kuin kas­vis­vaih­toeh­toja. Hanko Sus­hin tuot­tei­den laatu perus­tuu tuo­rei­siin raaka-ainei­siin, mauk­kai­siin annok­siin sekä mut­kat­to­maan pal­ve­luun.

logo_ahorita_black_rgb-3

Aho­rita tar­joaa autent­tista, ter­veel­listä ja rai­kasta mek­si­ko­laista ruo­kaa ren­nossa tun­nel­massa. Aho­rita tar­koit­taa ”nyt tai vähän myö­hem­min”, ihan miten par­haalta tun­tuu. Aho­ri­tassa se tar­koit­taa sitä, että voit syödä heti tai ottaa her­kut mukaan. Aho­ri­tan slo­gan on rie­mu­kas EAT, SLEEP, TACO & REPEAT! Näin pääs­tään keväällä teke­mään Oulus­sa­kin.

Ravin­to­la­maa­ilma Köö­kissä ovensa avaa myös kii­na­lai­nen ravin­tola ja oulu­lais­ten suuri suo­sikki Fitwok. Köö­kin ank­ku­rina toi­mii vanha tuttu Rosso uudis­te­tulla kon­sep­til­laan.

valkean-julkaistut-toimijat-01102015

Ajankohtaista