Ajankohtaista

Omistajien ruokakauppapalvelut laajenevat merkittävästi Oulun keskustassa

Osuus­kauppa Arina on päät­tä­nyt kes­kit­tää Oulun kes­kus­tan ruo­ka­kaup­pa­pal­ve­lut keväällä 2016 Kaup­pa­kes­kus Val­keassa avat­ta­vaan Sokos Herk­kuun ja Sokos Herkku Kios­kiin. Kes­kit­tä­mi­sen seu­rauk­sena omis­ta­jia kes­kus­tassa jo pit­kään pal­vel­leen S‑market Rotu­aa­rin toi­minta tulee päät­ty­mään sen vuo­kra­so­pi­muk­sen lop­puessa. 
Vuo­den­vaih­teessa sul­jet­ta­van S‑marketin työn­te­ki­jät työl­lis­ty­vät joko uudessa Sokos Her­kussa tai Ari­nan muissa ruo­ka­kau­poissa. Sokos Herkku ja Sokos Herkku Kioski tule­vat yhdessä työl­lis­tä­mään monin­ker­tai­sen mää­rän ruo­ka­kau­pan asian­tun­ti­joita S‑market Rotu­aa­rin työn­te­ki­jä­mää­rään ver­rat­tuna.
Sokos Herkku – Poh­jois-Suo­men tasok­kain ruo­ka­kauppa
Noin 2500 m² tiloi­hin Sokos Puku­mies ‑tava­ra­ta­lon kel­la­ri­ker­rok­seen raken­tu­vassa Sokos Her­kussa panos­te­taan laa­jan perus­va­li­koi­man lisäksi eri­tyi­sesti laa­duk­kai­siin suo­ma­lai­siin eri­kois­tuot­tei­siin, lähi­ruo­kaan ja luo­muun. 
Val­kean katu­ta­soon suun­nit­teilla oleva Sokos Herkku Kioski tar­joaa aamu­var­hai­sesta ilta­myö­hään makei­sia, perus­e­lin­tar­vik­keita, pientä suo­laista mukaan otet­ta­vaksi ja oheis­pal­ve­luja, kuten Lip­pu­pal­ve­lun ja Veik­kauk­sen.

Lisä­tie­toja; Osuus­kauppa Arina, toi­mia­la­joh­taja Tapani Kärk­käi­nen, p. 0500 898 383, tapani.karkkainen@sok.fi
Ajankohtaista