Ajankohtaista

Kivisydämeen Valkean kautta

Vaikka Kaup­pa­kes­kus Val­kean raken­nus­työt ovat vielä kes­ken ja kaup­pa­kes­kuk­sen avauk­seen­kin aikaa puo­li­sen vuotta, pää­see kaup­pa­kes­kuk­sen his­seillä kul­ke­maan jo nyt Kivi­sy­dä­men syvyyk­sistä kes­kelle kau­pun­kia. Val­kean his­siyh­teyttä käyt­tä­mällä voi Kivi­sy­dä­mestä suun­nis­taa Iso­ka­dun ja Kaup­pu­rien­ka­dun ris­teyk­seen, lähelle Mick’­siä, Grill it!:iä, Yli­opis­ton Apteek­kia ja muita Iso­ka­dun ete­lä­pään liik­keitä.

untitled-design2

Val­kean his­siyh­tey­den välit­tö­mään lähei­syy­teen on Kivi­sy­dä­messä sijoi­tettu ves­sat ja info­tiski. Käte­vää! Käte­vää on myös Kivi­sy­dä­meen kaar­telu. Tilat ovat väl­jät ja park­kee­raa­mi­nen siksi help­poa. Jär­jes­telmä osaa neu­voa sisää­na­jaessa vali­tun his­siyh­tey­den lähei­syy­teen. Pois­läh­tiessä jär­jes­telmä tun­nis­taa rekis­te­ri­nu­me­ron perus­teella park­ki­mak­sun hoi­de­tuksi ja pääs­tää pysäyt­tä­mättä läpi port­tien.

2

pa130749

3

Jos kes­kus­taan kul­kee autolla, vai­vat­to­mim­min sen tekee Kivi­sy­dä­men kautta. Vuo­den­vaih­tee­seen asti pysä­köinti Kivi­sy­dä­messä hoi­tuu kam­pan­ja­hin­noin, yhden tun­nin perus­maksu on 1,80 € (norm. 2,30 €) ja jat­ko­taksa 0,90 € / 30 min (norm. 1,00 € / 30 min). Suo­sit­te­lemme!

Ajankohtaista