Ajankohtaista

Ideoita Nuorten vaikuttajapäiviltä

Kulu­van vii­kon tiis­taina vie­tet­tiin Oulun kau­pun­gin­ta­lolla Nuor­ten vai­kut­ta­ja­päi­vää. Kau­pun­gin­ta­lon kome­aan juh­la­sa­liin oli Nuo­ri­so­pal­ve­lu­jen toi­mesta koottu joukko eri­lai­sia nuor­ten parissa toi­mi­via tahoja, jotka toi­vat aktii­vis­tän­deil­lään vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia nuor­ten ulot­tu­ville. Myös Kaup­pa­kes­kus Val­kea oli kut­suttu mukaan!

r5127843

r5127846

r5127835

Päi­vän aikana kau­pun­gin­ta­lon juh­la­sa­lissa vie­raili noin 250 ylä­aste- ja lukioi­käistä nuorta. Kaup­pa­kes­kuk­set ja nuo­ret ovat aina olleet erot­ta­ma­ton pari. Nuo­rille kaup­pa­kes­kus tar­joaa ajan­vie­tettä ja hen­gai­lu­pai­kan, kaup­pa­kes­kuk­sille nuo­ret ovat yksi tär­keim­mistä koh­de­ryh­mistä. Kaup­pa­kes­kus Val­keaa on alusta asti raken­nettu kai­kille kau­pun­ki­lai­sille ja siksi jo suun­nit­te­lu­vai­heessa on haluttu her­källä kor­valla kuun­nella myös nuor­ten toi­veita ja mie­li­pi­teitä. Ja mikäpä olisi parempi foo­rumi nuor­ten koh­taa­mi­seen kuin Vai­kut­ta­ja­päi­vät!

Val­kean aktii­vis­tän­dillä nuo­ret pää­si­vät aset­ta­maan eri­lai­sia kaup­pa­kes­kuk­seen liit­ty­viä asioita janalle sen mukaan, kuinka siis­tejä kysei­set asiat hei­dän mie­les­tään oli­vat. Asiat, jotka sai­vat nuor­ten arvioissa mää­reen cool lii­mat­tiin julis­teen ylä­osaan, ja asiat, joita kuvasi parem­min määre not so cool sai­vat tyy­tyä paik­kaan julis­teen alao­sassa.

Toi­nen Val­kean stän­din teh­tä­vistä koos­tui nel­jästä kysy­myk­sestä, joi­hin Val­kea halusi nuor­ten otta­van kan­taa. Nuo­rilta kysyt­tiin kenet he haluai­si­vat nähdä esiin­ty­mässä kaup­pa­kes­kuk­sen ava­jai­sissa, mistä Val­kean kan­nat­taisi snäp­päillä, mitä nuo­ret haluai­si­vat tal­vel­la­kin läm­pi­mällä kesä­ka­dulla tehdä tai nähdä ja mihin he kaup­pa­kes­kuk­sessa niin voi­des­saan tuh­lai­si­vat.

r5127826

r5127800

Antti Tuis­kusta kohis­tiin, tubet­ta­jat oli­vat kaik­kien huu­lilla, Snapc­hat sel­västi suo­si­tuin some-kanava ja shop­pai­lu­mie­lessä kiin­nos­ti­vat jää­telö, ruoka ja vaat­teet. Nämä ja muut nuor­ten kaup­pa­kes­kuk­selle lähet­tä­mät ter­vei­set on käyty läpi, niitä ihas­teltu ja ihme­telty, lai­tettu tal­teen ja väli­tetty suo­raan asioista päät­tä­ville tahoille. Palau­tetta, vas­tauk­sia, ideoita ja ehdo­tuk­sia tuli kai­ken kaik­ki­aan huima määrä. Kii­tos kai­kille osal­lis­tu­neille, toi­vot­ta­vasti näh­dään samoissa mer­keissä myös ensi vuonna!

Ajankohtaista