Ajankohtaista

Valkean putoamistapaus tutkitaan


Kaleva uuti­soi maa­nan­taina oulu­lai­sen mie­hen pudon­neen Val­kean työ­maan kai­van­toon suoja-aidan siir­ryt­tyä tun­te­mat­to­masta syystä pois pai­kal­taan Iso­ka­dulla. Val­kean raken­nut­taja Osuus­kauppa Arina pahoit­te­lee tapah­tu­nutta ja on ryh­ty­nyt toi­miin jalan­kul­ki­joi­den tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­seksi.

Tur­val­li­suus­asioista on Val­kean raken­ta­mi­sen kai­kissa vai­heissa huo­leh­dittu tar­kasti ja tapah­tu­nut on vali­tet­tava poik­keus muu­ten hyvin tur­val­li­seksi tode­tulla työ­maalla. Tapah­tu­nee­seen joh­ta­neet syyt sel­vi­te­tään huo­lel­li­sesti Ari­nan, raken­nusu­ra­koit­si­jan ja turva-aidoista vas­taa­van aliu­ra­koit­si­jan toi­mesta, jotta vas­taa­valta väl­ty­tään jat­kossa. Kai­van­toon pudon­nutta miestä on ura­koit­si­jan toi­mesta yri­tetty tavoit­taa, jotta tapah­tu­man kulku saa­tai­siin sel­vi­tet­tyä mah­dol­li­sim­man tar­kasti ja suoja-aito­jen toi­mi­vuus var­mis­tet­tua.
Ajankohtaista