Ajankohtaista

Vaippakansan Valkea

Oulu­lai­nen Pet­teri Parhi muis­tutti Val­keaa tär­keästä asiasta blo­gi­kir­joi­tuk­ses­saan aiem­min tällä vii­kolla. Hän lis­tasi lap­si­per­hei­den WC-tar­peita ja kiitti Stock­man­nia Oulun kes­kus­tan aika­lailla ainoasta hyvästä ja ilmai­sesta las­ten­hoi­to­huo­neesta. Samalla hän lähetti meille Kaup­pa­kes­kus Val­ke­aan ter­vei­set ja toi­veet tule­vien las­ten­hoi­to­ti­lo­jemme suh­teen. 
Kaikki pien­ten las­ten van­hem­mat var­masti alle­kir­joit­ta­vat Par­hin aja­tuk­set toi­mi­vasta las­ten­hoi­to­ti­lasta; ilmai­suus, esteet­tö­myys ja siis­teys ovat ehdot­to­mia. Samaa mieltä Par­hin kanssa on helppo olla myös siitä, että las­ten­hoi­toon ja vai­pan­vaih­toon varat­tuun tilaan on 2010-luvulla oltava pääsy sekä nai­silla että mie­hillä.
Kii­tos Par­hin blo­gi­kir­joi­tuk­sen, mekin halusimme sel­vit­tää Kaup­pa­kes­kus Val­kean las­ten­hoi­to­ti­lo­jen suun­ni­tel­mat ja vielä raken­nus­vai­heessa vai­kut­taa mah­dol­li­siin epä­koh­tiin. Ilok­semme huo­ma­simme, että asi­aan on kiin­ni­tetty huo­miota ja hyvin suun­ni­tel­tuja las­ten­hoi­to­ti­loja löy­tyy tule­vasta kaup­pa­kes­kuk­sesta useam­pia. Val­kean raken­nus­suun­ni­tel­maan on piir­retty kai­ken kaik­ki­aan neljä las­ten­hoi­to­huo­netta. Yksi las­ten­hoi­to­huone löy­tyy ensim­mäi­sestä kel­la­ri­ker­rok­sesta, yksi kol­man­nesta ja kaksi nel­jän­nestä ker­rok­sesta.
Kaup­pa­kes­kuk­sen kol­man­teen ker­rok­seen raken­net­ta­van Val­kean ravin­to­la­maa­ilma Köö­kin tiloi­hin tul­laan sijoit­ta­maan kaup­pa­kes­kuk­sen tila­vin, jopa kuu­den neliö­met­rin kokoi­nen, las­ten­hoi­to­huone. Tästä myös inva­ves­sana toi­mi­vasta tilasta löy­tyy kaksi WC-istuinta, yksi nor­maali ja yksi mini­ko­koi­nen. Lap­sia­siak­kai­den iloksi Köö­kin sydä­meen raken­ne­taan myös las­ten ikioma leik­ki­tila Pikku-Kööki. Sekä Pikku-Kööki että las­ten­hoi­to­tila tule­vat sijait­se­maan aivan Sam­po­ta­lon asia­kas­his­sin lähei­syy­dessä, joten molem­piin on pien­ten­kin las­ten kanssa vai­va­ton kul­kea.

Havain­ne­ku­vassa las­ten oma Pikku-Kööki
Rau­hal­li­sessa nel­jän­nessä ker­rok­sessa, jossa tule­vat sijait­se­maan muun muassa Sokos Hotel Ari­nan kokous­ti­lat, yhdis­tet­tyjä las­ten­hoi­to­huo­neita ja inva-WC:itä on koko­nai­set kaksi kap­pa­letta.
Nel­jän­nen ker­rok­sen sijain­nista huo­li­matta näi­hin­kin tiloi­hin on helppo ja estee­tön pääsy, sillä ne tule­vat sijait­se­maan kaup­pa­kes­kuk­sen asia­kas­his­sien ja liu­ku­por­tai­den välit­tö­mässä lähei­syy­dessä.
Nel­jäs las­ten­hoi­to­tila on sijoi­tettu katu­ta­son ala­puo­lelle Sokos Her­kun ja Her­kun ravin­to­lan vie­reen. Jos vai­pan­vaih­to­tar­peet yllät­tä­vät kes­ken ruo­kaos­tos­ten, on avun sil­loin­kin suun­ni­teltu löy­ty­vän läheltä. Kuten jokai­nen Val­kean las­ten­hoi­to­ti­loista, myös tämä on varus­teltu hoi­to­pöy­dällä. Par­hin blo­gi­kir­joi­tuk­seensa laa­ti­malta checklis­tiltä löy­tyy huo­mio­nar­voi­sia vink­kejä myös muu­hun las­ten­hoi­to­ti­lo­jen tar­peis­toon. Tätä asian­tun­ti­ja­lis­taa tul­laan var­masti hyö­dyn­tä­mään kaup­pa­kes­kuk­sen sisus­tus­vai­heessa, kun sisä­ti­loi­hin pääs­tään tar­kem­min käsiksi.
Läm­min kii­tos Pet­te­rille mie­len­kiin­nosta Val­keaa ja sen fasi­li­teet­teja koh­taan. Sinun ja samalla var­masti monen muun­kin toi­veet on kuultu ja otettu vaka­vasti. Oulun Val­kea on myös lap­sia var­ten!
P.S. Jos Val­kea ja sen kuu­lu­mi­set kiin­nos­ta­vat, suo­sit­te­lemme Etu­jouk­koa!
Ajankohtaista