Ajankohtaista

Uusia liikkeitä ja ravintoloita julki ensi viikolla!

Vii­kon kulut­tua tors­taina on luvassa isoja uuti­sia, kun Kaup­pa­kes­kus Val­kea jul­kis­taa nipun uusia kaup­pa­kes­kuk­sessa keväällä 2016 ovensa avaa­via toi­mi­joita. Nyt jos kos­kaan Etu­jouk­koon liit­ty­mi­nen kan­nat­taa! Kaup­pa­kes­kus Val­kea on nimit­täin luvan­nut ker­toa uuti­sensa aivan ensim­mäi­senä Etu­jou­kol­leen.
Ennen var­si­naista vuo­kra­lais­jul­kis­tusta jär­jes­te­tään Val­kean Ins­ta­gra­missa jän­nit­tävä ja äly­nys­ty­röitä kut­kut­te­leva kuva­vink­ki­kil­pailu. Kil­pai­lussa kuva­vih­jei­den perus­teella uudet liik­keet ja ravin­to­lat nopeim­min oikein arvan­neet hen­ki­löt pal­ki­taan jul­kis­tuk­sen jäl­keen S‑ryhmän lah­ja­kor­tein. Seu­raa siis Val­keaa myös Ins­ta­gra­missa ja osal­listu haus­kaan arvaus­kil­paan.

Pysy­tään kuu­lolla!

Ajankohtaista