Ajankohtaista

Ylävitoset lähiruoalle

Kaup­pa­kes­kus Val­ke­aan avau­tu­van Sokos Puku­mies ‑tava­ra­ta­lon ruo­ka­kau­pasta Sokos Her­kusta raken­ne­taan into­hi­molla Poh­jois-Suo­men tasok­kainta ruo­ka­kei­dasta. Her­kun ohjai­missa hää­rii koke­nut ruo­ka­kaup­pias, Ari­nan jou­koissa jo 25 vuotta hyvin viih­ty­nyt mar­ket­velho Hannu Salo. Han­nun tie on käy­nyt S‑marketista Pris­maan, Pris­masta mar­ket­kau­pan taus­talle ja nyt Sokos Herk­kuun. Keväällä avau­tu­van Her­kun myötä toteu­tuu Han­nun pit­kä­ai­kai­nen unelma omasta kau­pasta kes­kellä kau­pun­kia – ihmis­vi­li­nässä ja tapah­tu­mien kes­ki­pis­teessä.

Hannu on jo pal­kan­nut tuek­seen muu­ta­man idea­rik­kaan työ­ka­ve­rin. Ennen avausta joukko täy­den­tyy, mutta sitä ennen kes­ki­ty­tään pie­nem­mällä poru­kalla suun­nit­te­lu­työ­hön ja omis­ta­jien toi­vei­den täyt­tä­mi­seen. Ilman suun­nit­te­lua­kin on var­maa, että Han­nun joh­tama hen­ki­lö­kunta viih­tyy työs­sään. Mai­to­kaa­pin edessä hei­te­tään ylä­vi­to­set ja asiak­kai­den tar­pei­siin vas­ta­taan hymyssä suin. Viih­ty­mi­nen, hyvä ilma­piiri ja asiak­kait­ten toi­veet ovat Han­nulle sydä­me­na­sia. Val­mis­tut­tu­aan Her­kussa tulee työs­ken­te­le­mään noin 60–80 ruoka-alan ammat­ti­laista, joi­den valin­nassa pal­ve­lu­halu on ykkös­kri­teeri.

Sokos Herk­kua raken­ne­taan aidosti omis­ta­jia var­ten. Jo var­hain on toi­veita kar­toi­tettu säh­kö­pos­ti­ky­se­lyn avulla. Nyt toi­veet on käsi­telty ja nii­hin vas­tattu. Sokos Herkku lupaa omis­ta­jil­leen muun muassa kes­kus­tan laa­jim­mat vali­koi­mat, lähi­ruo­kaa alu­een tuot­ta­jilta ja omasta keit­tiöstä, eri­tyi­sen laa­jan luo­mu­tuot­tei­den vali­koi­man, tuot­teita useam­masta hin­ta­ka­te­go­riasta, nopeaa lou­nas­ruo­kaa, hen­ki­lö­koh­tai­sia ruo­an­val­mis­tus­vink­kejä ja pal­ve­le­van juus­to­tis­kin. Lisäksi omis­ta­jien yllä­tyk­seksi on suun­ni­teltu vain Val­kean Sokos Her­kusta löy­ty­viä eri­koi­suuk­sia. Yhden suun­nit­te­lu­vai­heessa ole­van yllä­tyk­sen Hannu jo haluaa pal­jas­taa. Jos kaikki menee nap­piin, Her­kun ravin­to­lassa val­mis­te­taan keväällä 2016 omaa nimik­kö­jää­te­löä ikio­malla ita­lia­lai­sella jää­te­lö­ko­neella.

Hannu lupaa, että herk­ku­lais­ten kor­vat ovat höröllä omis­ta­jien toi­veille vas­ta­kin. Her­kulle ollaan perus­ta­massa omaa kehit­tä­jä­ryh­mää, jonka väli­tyk­sellä omis­ta­jien on mah­dol­li­suus vai­kut­taa isoi­hin ja pie­niin Herk­kua kos­ke­viin pää­tök­siin myös kau­pan avau­dut­tua. Pysy kuu­lolla, kehit­tä­jä­ryh­mästä luvassa lisäin­foa myö­hem­min blo­gissa!

Ajankohtaista