Ajankohtaista

Sokoksen avainhenkilönimitykset tehty

Kaup­pa­kes­kus Val­ke­aan keväällä 2016 avau­tu­van Sokos Puku­mies ‑tava­ra­ta­lon rek­ry­toin­nit ete­ni­vät avain­hen­ki­löi­den nimi­tyk­sillä. Vali­tut aloit­ta­vat teh­tä­vis­sään 28.9.

Anu Pyy­kö­nen on nimi­tetty myyn­ti­pääl­li­köksi vas­tuu­alu­ee­naan Kos­me­tiikka ja Hyvä Olo. Anu on kos­me­tii­kan asian­tun­tija ja hänellä on pitkä koke­mus tava­ra­ta­lo­kau­pasta Oulun ydin­kes­kus­tassa, muun muassa Oulun Stock­man­nin osas­to­pääl­lik­könä.

Katja Tuisku on nimi­tetty myyn­ti­pääl­li­köksi vas­tuu­alu­ee­naan Mies­ten Pukeu­tu­mi­nen ja Koti. Kat­jalla on vankka koke­mus Osuus­kauppa Ari­nan käyt­tö­ta­va­ra­kau­pasta ja hän siir­tyy Sokok­selle Prisma Zep­pe­li­nin käyt­tö­ta­va­rao­sas­to­jen myyn­ti­pääl­li­kön teh­tä­västä.

Tut­teli Leuk­ku­nen on nimi­tetty myyn­ti­pääl­li­köksi vas­tuu­alu­ee­naan Nais­ten Pukeu­tu­mi­nen. Tut­teli siir­tyy Sokok­selle Vima Oy:n pal­ve­lu­pääl­li­kön teh­tä­västä ja on toi­mi­nut aiem­min San­din alue­pääl­lik­könä vas­tuul­laan liik­keet Tans­kassa, Itä­val­lassa ja Sak­sassa.

Sari Käyhkö on nimi­tetty pal­ve­lu­pääl­li­köksi. Sari on toi­mi­nut aiem­min Ari­nan hen­ki­lös­tö­osas­tolla HR-asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä ja Stock­man­nilla useissa teh­tä­vissä, muun muassa tii­mie­si­mie­henä, joh­don assis­tent­tina ja pal­ve­luas­sis­tent­tina.

Liisa Lumme on nimi­tetty muo­ti­kau­pan asian­tun­ti­jaksi ja nais­ten pukeu­tu­mi­sen myyn­tia­lue­vas­taa­vaksi. Lii­salla on pitkä ja laaja-alai­nen koke­mus muo­ti­kau­pasta Puku­mie­hen pal­ve­luk­sessa. Hän siir­tyy Sokok­selle Oulun Puku­mie­hen myy­mä­lä­pääl­li­kön teh­tä­västä. 

Marko Heino on nimi­tetty keit­tiö­mes­ta­riksi ja esi­mie­heksi Sokos Her­kun ravin­to­loi­hin ja keit­ti­öön. Mar­kolla on koke­musta useam­masta Ari­nan ravin­to­lasta, vii­meksi Oulun Ama­ril­lon keit­tiö­mes­ta­rin teh­tä­vistä.

Susanna Mäkelä on nimi­tetty pal­ve­lu­to­ri­vas­taa­vaksi Sokos Herk­kuun. Susan­nalla on vankka koke­mus pal­ve­lu­tori- ja kah­vi­la­maa­il­masta. Susanna siir­tyy teh­tä­vään Prisma Lin­nan­maan Ape­tit-pal­ve­lu­pis­teestä.

Marko Karin­kanta on nimi­tetty liha­mes­ta­riksi Sokos Herk­kuun. Marko on koke­nut liha­mes­tari, jolla on koke­musta muun muassa Oulun Stock­mann Her­kun pal­ve­lu­myyn­nistä.

Pasi Laine on nimi­tetty herk­ku­mes­ta­riksi Sokos Herk­kuun. Pasi on työs­ken­nel­lyt Ari­nan ravin­to­loissa useissa eri teh­tä­vissä, vii­meksi keit­tiö­mes­ta­rina Oulun Tore­rossa ja Kaup­pa­kes­kus Zep­pe­li­nin Ros­sossa.

Onnit­te­lemme läm­pi­mästi valit­tuja ja toi­vo­tamme hei­dät ter­ve­tul­leiksi Osuus­kauppa Ari­naan raken­ta­maan Poh­jois-Suo­men mie­len­kiin­toi­sinta uutta tava­ra­ta­loa.

Oulussa 27.8.2015

Anu Jun­nik­kala-Alho
Tava­ra­ta­lo­joh­taja, Sokos Oulu

Hannu Salo
Myyn­ti­pääl­likkö, Sokos Herkku Oulu


Ajankohtaista