Ajankohtaista

Kesäkadun rakennustyöt laajenevat pian

Kaup­pa­kes­kus Val­kean ja Kesä­ka­dun raken­nus­työt laa­je­ne­vat Gal­le­ria-kaup­pa­kes­kuk­sen ja City­ta­lon kau­pan myötä. Kiin­teis­tö­jen väli­sen katua­lu­een raken­nus­töi­den on suun­ni­teltu alka­van raken­nus­lu­van var­mis­tut­tua syys­kuun puo­lessa välissä. Töi­den alkaessa Iso­katu sul­je­taan kysei­seltä katuo­suu­delta. Raken­nusai­ka­tau­lut tar­ken­tu­vat lähi­viik­ko­jen aikana.

Kesä­ka­dun on suun­ni­teltu val­mis­tu­van täy­dessä pituu­des­saan kaup­pa­kes­kuk­sen avauk­seen men­nessä, eli kevääksi 2016. Kesä­ka­dusta tulee ympä­ri­vuo­ti­sesti läm­min katu­tila, jonka pituus tuplaan­tuu laa­jen­nuk­sen myötä. Täy­dessä pituu­des­saan Kesä­ka­dusta saa­daan raken­net­tua alku­pe­räis­suun­ni­tel­mien mukai­nen, elävä ja moni­muo­toi­nen, kaik­kien kau­pun­gissa aikaansa viet­tä­vien ihmis­ten yhtei­nen uniikki katu­tila ja tapah­tu­ma­paikka.

Kesä­ka­dun raken­ta­mi­sen lisäksi Gal­le­rian ja City­ta­lon kiin­teis­töt lii­te­tään osaksi Kaup­pa­kes­kus Val­keaa. Gal­le­rian muu­tos­töi­den on suun­ni­teltu alka­van vuo­den 2016 alussa ja val­mis­tu­van saman vuo­den jou­lu­kaup­paan.

Val­mis­tut­tu­aan kaup­pa­kes­kus tulee työl­lis­tä­mään täy­dessä laa­juu­des­saan yli 500 hen­ki­löä. Näistä työ­pai­koista noin 400 ovat uusia. Kiin­teis­tö­kau­pan myötä kaup­pa­kes­kuk­sen pinta-ala kas­vaa noin 30 % ja liik­kei­den määrä nousee noin 70:een. Kaup­pa­kes­kuk­sen laa­jen­nuk­sen avulla halu­taan var­mis­taa Oulun kes­kus­tan veto­voi­mai­suu­den posi­tii­vi­nen kehi­tys usei­den uusien hou­kut­te­le­vien lii­ke­ti­lo­jen ja liik­kei­den muo­dossa.

Ajankohtaista