Ajankohtaista

Valkeaan uusi Sokos Pukumies

Raken­teilla ole­vaan Kaup­pa­kes­kus Val­ke­aan sijoit­tuva uusi Sokos-tava­ra­talo vah­vis­tuu pai­kal­li­sesti tun­ne­tulla, perin­tei­sellä Puku­mies-lii­ke­mer­killä ja osaa­mi­sella. Val­kean Sokos-tava­ra­ta­lon avau­tuessa Puku­mie­hen Oulun myy­mälä yhdis­tyy Sokok­sen pukeu­tu­mi­sen osastoihin.Tavoitteena on yhdis­tää molem­pien myy­mä­lä­kon­sep­tien par­haat puo­let.

Uusi Sokos Puku­mies tar­joaa osuus­kau­pan omis­ta­jille yhtenä koko­nai­suu­tena Sokos-tava­ra­ta­lo­ket­jun laa­jat vali­koi­mat ja kam­pan­jat, sekä Puku­mie­hen vali­koi­mat ja pal­ve­luo­saa­mi­sen. Uudesta Sokos Puku­mies ‑pukeu­tu­mi­sen maa­il­masta tulee ainut­laa­tui­nen pukeu­tu­mi­sen ja muo­din kes­kus. Oulun Puku­mie­hen hen­ki­lö­kunta siir­tyy uuteen Sokos Puku­mies myy­mä­lään ns. van­hoina työn­te­ki­jöinä. Oulun uudis­tuk­sella ei ole vai­ku­tuk­sia mui­hin Puku­mies-myy­mä­löi­hin ja nii­den hen­ki­lö­kun­tiin.

Sokos Puku­mies on Kaup­pa­kes­kus Val­kean veturi vii­dessä eri ker­rok­sessa. Ouluun ava­taan uuden Sokos-kon­sep­tin mukai­nen kau­neu­den ja muo­din tava­ra­talo. Sokos Puku­mies tar­joaa kos­me­tiik­kaa, asus­teita, nais­ten ja mies­ten pukeu­tu­mista, kodin osas­ton ja ruo­ka­kau­pan. Sokos Herkku ruo­ka­kau­pasta on tavoit­teena tehdä Poh­jois-Suo­men paras ja tasok­kain ruo­ka­kauppa. Kaup­pa­kes­kus Val­kea ava­taan keväällä 2016.

Lisä­tie­dot:
Osuus­kauppa Arina, hal­lin­to­joh­taja Paavo Härö, p. 044 788 5901, paavo.haro@sok.fi


Ajankohtaista