Ajankohtaista

Kauppakeskus Valkea laajenee ja lisää keskustan vetovoimaa

Osuus­kauppa Arina ja Citycon Oyj ovat tänään saa­neet pää­tök­seen yri­tys­kau­pat Gal­le­ria- ja City-tava­ta­lo­jen ja tont­tien osalta. Arina ostaa Citycon Oyj:ltä yhtiöt, jotka omis­ta­vat ko. tava­ra­ta­lot ja ton­tit. Kaup­pa­hinta on 13 mil­joo­naa euroa.

Havain­ne­ku­vassa esi­merk­ki­nä­kymä laa­jen­tu­neelta kesä­ka­tuo­suu­delta.

Poh­jois­suo­ma­lais­ten koti­ta­louk­sien omis­tama Osuus­kauppa Arina laa­jen­taa Kaup­pa­kes­kus Val­kean pal­ve­luja Oulun kes­kus­tassa. Kaup­pa­kes­kuk­sen myyn­ti­pinta-ala kas­vaa n. 30 % ja työn­te­ki­jä­määrä nousee 400 työn­te­ki­jästä yli 500 työn­te­ki­jään. Laa­jen­nuk­sen usko­taan lisää­vän Oulun kes­kus­tan veto­voi­maa yhdessä lähiai­koina avat­ta­van Kivi­sy­dän ‑pysä­köin­ti­lai­tok­sen kanssa.

Osuus­kauppa kehit­tää Gal­le­ria ja City ‑tava­ra­ta­lo­jen kiin­teis­töjä remon­toi­malla ne osaksi kaup­pa­kes­kusta. Kaup­pa­kes­kuk­sen laa­jen­tu­mi­nen mah­dol­lis­taa kesä­ka­dun raken­ta­mi­sen alku­pe­räi­sen suun­ni­tel­man mukai­seen pituu­teen. Laa­jen­nus paran­taa tilo­jen ener­gia­ta­loutta ja lisää kesä­ka­dun ympä­ri­vuo­tista käy­tet­tä­vyyttä. Kehit­tä­mi­seen inves­toi­daan noin 10 mil­joo­naa euroa.

Nyt tehty yri­tys­kauppa ei vai­kuta Kaup­pa­kes­kus Val­kean avausa­jan­koh­taan, eikä kaup­pa­kes­kuk­sen yhdis­tä­vän kesä­ka­dun läpi­kul­jet­ta­vuu­teen. Kaup­pa­kes­kus Val­kea ava­taan keväällä 2016.

Lisä­tie­toja: Osuus­kauppa Arina, hal­lin­to­joh­taja Paavo Härö, p. 044 788 5901, paavo.haro@sok.fi

Ajankohtaista