Ajankohtaista

Isokatu suljetaan turvallisuussyistä rakennustöiden edetessä

Val­kean raken­ta­mi­nen ete­nee. Nyt raken­ta­mi­nen siir­tyy Kesä­ka­dulle ja enti­seen Sam­po­ta­loon.

Liik­ku­mi­sen ja tur­val­li­suu­den vuoksi Iso­katu sul­je­taan jalan­kulku- ja pol­ku­pyö­rä­lii­ken­teeltä 1.6.2015 alkaen. Työ­maan taakse jää­viin kiin­teis­töi­hin ja pal­ve­lui­hin pää­see käte­västi Rotu­aa­rin ja Pak­ka­huo­neen­ka­dun kautta. Katua­lu­eelle on sijoi­tettu opas­teita kul­kua hel­pot­ta­maan.

Kaup­pa­kes­kus Val­kea ava­taan vuo­den 2016 keväällä.

Ajankohtaista