Ajankohtaista

Arina neuvottelee kesäkadun ja Valkean laajentamisesta

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi 16.6. kokouk­ses­saan kesä­ka­dun raken­ta­mi­sen myös Citycon Oyj:n omis­ta­mien kes­kus­ta­tont­tien koh­dalle.

Pää­tök­sen myötä Kaup­pa­kes­kus Val­kean raken­nut­taja Osuus­kauppa Arina neu­vot­te­lee Citycon Oyj:n kanssa Gal­le­ria- ja City-tava­ra­ta­lon tont­tien osta­mi­sesta. Tämä mah­dol­lis­taisi Kaup­pa­kes­kus Val­kean sekä Gal­le­ria ja Kaup­puri ‑kort­te­lei­den väli­sen kesä­ka­dun laa­jen­tu­mi­sen. Samalla olisi mah­dol­lista kehit­tää ton­teilla ole­via kiin­teis­töjä ilman uudis­ra­ken­ta­mista.

Katettu, ympä­ri­vuo­ti­sesti läm­min ja läpi­kul­jet­tava kesä­katu lisäisi laa­jen­tues­saan enti­ses­tään Oulun kes­kus­tan viih­tyi­syyttä ja veto­voi­maa. Kaup­pa­kes­kuk­sen laa­jen­tu­mi­nen mah­dol­lis­taisi uusien vuo­kra­lais­ten sijoit­tu­mi­sen Val­ke­aan, mikä lisäisi enti­ses­tään myös kaup­pa­kes­kuk­sen veto­voi­maa.Havain­ne­ku­vassa esi­merk­ki­nä­kymä laa­jen­tu­neelta kesä­ka­tuo­suu­delta.

Oulun kau­pun­gin tavoit­teena on ollut 2000-luvun alusta alkaen viih­tyi­sän ja veto­voi­mai­sen kes­kusta-alu­een kehit­tä­mi­nen käve­ly­ka­tua­luetta laa­jen­ta­malla ja läm­pi­män kate­tun tilan lisää­mi­sellä. Nykyi­sessä talou­del­li­sessa tilan­teessa on kau­pun­gin kan­nalta koettu tär­keäksi kes­kus­tan nopea uudis­ta­mi­nen inves­toin­teja mah­dol­lis­ta­malla.Ajankohtaista