Ajankohtaista

Keskustan katutyöt jatkuvat syksyyn

Kaup­pa­kes­kus Val­keaa ympä­röi­vät katu­työt Iso­ka­dulla ja Kaup­pu­rien­ka­dulla toteu­te­taan vai­heit­tain. Katu­töitä tekee Oulun kau­pun­gin tek­ni­nen lii­ke­lai­tos. Raken­ta­mi­nen jat­kuu kesän yli syk­syyn.

Oulun kau­pun­gin katu­ra­ken­ta­jilla on edes­sään vil­kas kesä. Työ­maita on eri puo­lella kes­kus­taa, muun muassa Otto Kar­hin puis­tossa, Torin­ran­nassa, Iso­ka­dulla sekä Hal­li­tus­ka­dulla. Suu­rim­mat muu­tok­set teh­dään Iso­ka­dulla, joka muut­tuu käve­ly­ka­duksi ja osit­tain kate­tuksi Kaup­pa­kes­kus Val­kean koh­dalta. Myös Kaup­pu­rien­katu muut­tuu osin käve­ly­ka­duksi välillä Iso­katu-Uusi­katu. Ajo­yh­teys Auto­saa­reen säi­lyy ennal­laan.

– Käve­ly­ka­tu­jen ulko­näkö tulee ole­maan uusi­tun Rotu­aa­rin mukai­nen, ja kaduille tulee sula­na­pi­to­jär­jes­telmä. Alu­eelle sijoi­te­taan myös eri­lai­sia elä­vöit­tä­viä toi­min­toja, kuten jää­te­lö­kioski ja esiin­ty­mis­ko­roke, Oulun tek­ni­sen lii­ke­lai­tok­sen maa­ra­ken­nus­pal­ve­lui­den pääl­likkö Esa Par­ta­nen ker­too. Iso­ka­dulle siir­re­tään myös tai­tei­lija Sanna Koi­vis­ton tier­na­poi­ka­pat­sas, jonka paikka on tällä het­kellä Oulun Stock­man­nin vie­ressä Rotu­aa­rilla.

Vuo­ro­työtä aamusta iltaan  


Katu­ra­ken­ta­mi­nen työl­lis­tää kes­kus­tassa noin 20 työn­te­ki­jää. Oulun tek­ni­sen lii­ke­lai­tok­sen maa­ra­ken­nus­pal­ve­luissa työs­ken­te­lee katu­työn­te­ki­jöi­den lisäksi muun muassa kivi­mie­hiä, mit­ta­mie­hiä ja kir­ves­mie­hiä.

– Työn­te­ki­jät työs­ken­te­le­vät kah­dessa vuo­rossa aamu­kuu­desta ilta­kym­me­neen asti. Työstä aiheu­tu­vat hai­tat pyri­tään kui­ten­kin mini­moi­maan, jotta kes­kusta pysyisi mah­dol­li­sim­man help­po­kul­kui­sena, Par­ta­nen lupaa.

Kul­kua hel­po­te­taan muun muassa lii­ken­tee­noh­jauk­sella sekä jalan­kul­ki­joille osoi­te­tuilla kul­ku­teillä. Raken­ta­mi­sen eri vai­heista pyri­tään myös tie­dot­ta­maan mah­dol­li­sim­man kat­ta­vasti.

Ajankohtaista