Ajankohtaista

Kauppakeskus Valkea on jättänyt asemakaavan muutoshakemuksen kesäkadun tuulikaappien osalta

Oulu­lai­set halua­vat kau­pun­kiinsa elä­vän kes­kus­tan. Se edel­lyt­tää pal­ve­luja, koh­taa­mis­paik­koja ja help­poa saa­vu­tet­ta­vuutta.

Kaup­pa­kes­kus Val­kean kesä­katu on omalta osal­taan vas­taus näi­hin toi­vei­siin. Kesä­katu on jul­kis­ten kul­ku­yh­teyk­sien ja alla sijait­se­vien pysä­köin­ti­ti­lo­jen vuoksi hyvin saa­vu­tet­tava koh­taa­mis­paikka kes­kellä pal­ve­luja. Kesä­katu muo­dos­taa kaup­pa­kes­kuk­sen aula­ti­lan, tar­joaa pal­ve­luja ja on jat­kos­sa­kin vapaasti läpi­kul­jet­tava katu.

Kesä­ka­dun kes­kei­nen etu on sen miel­lyt­tävä ympä­ri­vuo­ti­nen läm­pö­tila. Poh­jois-Suo­men sää­oloissa se mah­dol­lis­taa uuden­lai­sen tavan ja syyn viet­tää aikaa Oulun ydin­kes­kus­tassa.

Kesä­katu ja sen molem­min puo­lin sijait­se­vat raken­nuk­set muo­dos­ta­vat yhtei­sen sisäil­mas­ton. Katuo­suu­den pää­dyissä on suu­ret ovet, minkä vuoksi asiak­kai­den viih­tyi­syys ja kaup­pa­kes­kuk­sen hen­ki­lö­kun­nan asial­li­nen työym­pä­ristö täy­tyy tur­vata toi­mi­valla tek­ni­sellä rat­kai­sulla. Asian­tun­ti­jat ovat tut­ki­neet tek­niik­kaa, jolla voi­tai­siin var­mis­taa kadun ja kaup­pa­kes­kuk­sen miel­lyt­tävä läm­pö­tila tal­vella ja vii­len­nyk­sen toi­minta kesällä.

Asiaa sel­vi­tet­täessä on auto­maat­tio­vin varus­tet­tu­jen tuu­li­kaap­pien asen­ta­mi­nen ulko-oville todettu toi­min­nal­li­sesti ja ener­gia­ta­lou­den kan­nalta par­haaksi rat­kai­suksi. Tuu­li­kaa­pit mah­dol­lis­ta­vat kesä­ka­dun toi­min­nal­li­suus-tavoit­tei­den toteu­tu­mi­sen.

Voi­massa oleva ase­ma­kaava on tuu­li­kaap­pien raken­ta­mi­sen näkö­kul­masta vai­keasti tul­kit­tava, minkä vuoksi Kaup­pa­kes­kuk­sen Val­kean raken­nut­taja Arina on jät­tä­nyt ase­ma­kaa­van muu­tos­ha­ke­muk­sen Oulun kau­pun­gille.

Auto­maat­tio­vin varus­te­tut tuu­li­kaa­pit mah­dol­lis­ta­vat kesä­ka­dun viih­tyi­syy­den ja pal­ve­lut vai­keut­ta­matta kadun läpi­kul­jet­ta­vuutta.

Ajankohtaista