Ajankohtaista

Yli 300 tapaturmatonta työpäivää

Kaup­pa­kes­kus Val­kean raken­ta­mista Skans­kan ura­koi­mana on takana jo yli vuosi. Työ­maa on toi­mi­nut yli 300 päi­vää ilman työ­ta­pa­tur­mia, mikä antaa aihetta juh­laan. 

Tällä het­kellä työ­maalla työs­ken­te­lee rei­lut sata työn­te­ki­jää. Jouk­koon mah­tuu iso liuta useita eri alo­jen ammat­ti­lai­sia: mukana on muun muassa kir­ves­mie­hiä, rau­doit­ta­jia, säh­kö­asen­ta­jia, laa­toit­ta­jia kuin raken­nus­sii­voo­jia­kin.

– Toi­min­taamme ohjaa ”nolla tapa­tur­maa” ‑peri­aate eli tavoit­tee­namme on täy­sin tapa­tur­ma­ton työ­maa. Kun ottaa huo­mioon työ­maan koon ja vaa­ti­vuu­den sekä sijain­nin, niin onhan tämä nyt erit­täin hyvällä mal­lilla, vas­taava työn­joh­taja Tarvo Tölli Skanska Talon­ra­ken­nus Oy:stä toteaa.

Työ­ta­pa­tur­milta vält­ty­mi­nen ker­too onnis­tu­neesta pereh­dyt­tä­mi­sestä ja ennal­taeh­käi­se­vistä toi­men­pi­teistä työ­tur­val­li­suu­den saralla. Muun muassa hen­ki­lö­koh­tai­set suo­ja­vä­li­neet ja val­jaat suo­jaa­vat tehok­kaasti vahin­goilta.

– Otamme työ­tur­val­li­suus­asiat äärim­mäi­sen vaka­vasti. Kai­killa työ­maalla työs­ken­te­le­villä on oltava työ­tur­val­li­suus­kortti ja kalus­tomme on pidet­tävä ajan tasalla. Ohje­nuo­ra­namme toi­mii posi­tii­vi­nen ja myön­tei­nen asenne tur­val­li­sesti teke­mi­seen kai­killa tasoilla, Tölli jat­kaa.

Nolla tapa­tur­maa ‑peri­aat­tee­seen sitou­tu­mi­nen koko hank­keen osalta

Työ­maan nolla tapa­tur­maa ‑peri­aa­tetta yllä­pi­de­tään myös jat­kossa oikein suun­na­tuilla toi­men­pi­teillä ja osaa­van hen­ki­lös­tön avulla.

– Työn­te­ki­jät ovat avai­na­se­massa työ­tur­val­li­suu­den onnis­tu­mi­sessa. Meillä kai­killa tulee olla yhtei­nen tah­to­tila työ­tur­val­li­suu­den edis­tä­mi­seksi, Tölli sanoo.

Viime kädessä vas­tuu työ­tur­val­li­suu­desta on vas­taa­van työn­joh­ta­jan har­teilla. Työ­maalla on lisäksi työ­suo­je­luor­ga­ni­saa­tio, joka koos­tuu työ­suo­je­lu­pääl­li­köstä ja työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tuista.

– Työ­tur­val­li­suus on erit­täin tär­keä asia, jonka eteen kaik­kien tulee tehdä töitä yhdessä. Asiat ovat paran­tu­neet kovasti minun työ­urani aikana, mutta pal­jon on vielä teh­tä­vää­kin, Tölli päät­tää.

Ajankohtaista