Ajankohtaista

Valkean julkisivu ja sisätilat rakentuvat hyvää vauhtia

Kaup­pa­kes­kus Val­kean raken­ta­mi­nen ete­nee aika­tau­lussa. Jul­ki­sivu pal­lo­ku­vioi­neen alkaa pik­ku­hil­jaa hah­mot­tua, ja sisä­ti­loissa on käyn­nissä liu­ku­por­tai­den asen­nus. Koko­nai­suus val­mis­tuu kevääksi 2016.

Oulun ydin­kes­kus­taan avat­ta­van kaup­pa­kes­kus Val­kean jul­ki­sivu on UKI Ark­ki­teh­dit Oy:n tai­don­näyte, jossa tois­tuu näyt­tävä pal­lo­ku­viointi lasi­sella taus­talla. Kes­kiössä jul­ki­si­vun suun­nit­te­lussa on ollut valoi­suu­den koros­ta­mi­nen.

– Isot ja ava­rat ikku­nat tuo­vat valoa kaup­pa­kes­kuk­seen. Jääh­dy­tys- ja läm­mi­tys­jär­jes­telmä pitää huo­len, että sisällä on silti mukava ja viih­tyisä ilman­vaihto, raken­nut­ta­ja­pääl­likkö Petri Pii­rala Ari­nasta ker­too.

Kesän aikana myös vie­rei­sessä Sam­po­ta­lossa aloi­te­taan perus­teel­li­nen remontti. Vanha runko säi­lyy ja Kaup­pu­rien­ka­dun jul­ki­sivu jää pää­osin ennal­leen, mutta muu­ten raken­nus saa täy­sin uuden ilmeen sen yhdis­tyessä Kesä­ka­dun kautta osaksi kaup­pa­kes­kusta.

Liu­ku­por­tai­den pitkä tai­val Kii­nasta Ouluun

Kaup­pa­kes­kuk­sen sisä­ti­loissa työs­ken­nel­lään par­hail­laan muun muassa liu­ku­por­tai­den asen­nuk­sen parissa. Kaik­ki­aan Val­ke­aan tulee 18 liu­ku­por­rasta, joista vajaa puo­let on jo asen­nettu pai­kal­leen.

– Liu­ku­por­taat ovat Kone Oyj:n toi­mit­ta­mia ja ne on val­mis­tettu Koneen teh­taalla Kii­nassa. Por­taat on kul­je­tettu lai­valla Oulun sata­maan ja sieltä edel­leen Val­kean työ­maalle. Pit­kän mat­kan ovat por­taat kul­ke­neet, Pii­rala kuvai­lee.

Kone Oyj:n asen­ta­jat tule­vat vii­meis­te­le­mään liu­ku­por­taat käyt­tö­kun­toon lähem­pänä kaup­pa­kes­kuk­sen avausta.

Työ­maalla panos­te­taan tur­val­li­suu­teen

Val­kean työ­maa työl­lis­tää tällä het­kellä noin 110 työn­te­ki­jää, jotka ovat suu­relta osin poh­jois­suo­ma­laista väkeä.

– Tähän men­nessä kaikki on men­nyt suun­ni­tel­mien mukaan. Meillä on osaa­vaa työ­voi­maa, jonka ansiosta raken­nus­työt ovat eden­neet vii­mei­sen päälle mal­lik­kaasti. Työ­ta­pa­tur­milta on väl­tytty, ja panos­tamme yhteis­työssä pää­ura­koit­sija Skans­kan kanssa sii­hen, ettei sel­lai­sia satu jat­kos­sa­kaan, Pii­rala päät­tää.

Lat­tian ja sei­nien pin­noi­tus­työt käyn­nis­ty­vät huh­ti­kuusta alkaen ja pää­osin val­mista pin­to­jen osalta tulee ole­maan vuo­den 2016 alku­puo­lella. Kaup­pa­kes­kus ava­taan keväällä 2016.

Ajankohtaista